Bättre miljö i Östersund

Miljön i Östersunds kommun har förbättrats på en rad områden. Det visar kommunens miljöbokslut.
Mängden osorterat avfall från hushållen som läggs på soptippen har fortsatt att minska och hushållen blir allt bättre på att lämna återvinningsmaterial. Utsläppen av svaveldioxid i centrala Österund har nästan halverats de senaste åren och utsläppen av kolväten i stadsluften har också minskat. Halterna av sot och kvävedioxid är däremot oförändrade enligt kommunens miljöbokslut.