واکنش استفان لوون به برکناری از مقام نخست وزیری

2:12 min

استفان لوون پس از برکناری از نخست وزیری که با اکثریت ۲۰۴ رای در برابر ۱۴۲ رای در پارلمان صورت گرفت اعلام داشت که وی  همچنان خواهان رهبری سوئد به عنوان نخست وزیر است.

 استفان لوون که اکنون رئیس دولت سوئد به عنوان یک دولت موقت برای اداره امور جاری کشور استT ادامه داد که وی در دیدار با رئیس مجلس آمادگی خود را برای تشکیل دولت آینده سوئد به وی اطلاع خواهد داد.

استفان لوون تاکید کرد که إصرار ائتلاف بورژوایی موسوم به آلیانس بر اینکه این ائتلاف دولت آیئده سوئد را تشکیل خواهد داد در تضاد با وعده آنها مبنی بر عدم همکاری با حزب دموکرات های سوئد است. وی گفت اکنون نگاه ها متوجه این وعده ی چهار حزب بورژوایی است که به مردم سوئد قول داده اند هرگز پشتیبانی حزب دموکرات های سوئد را نپذیرند اما اگر آنها که  اعضای بلوک کوچکتر سیاسی سوئد هستند بخواهند دولت سوئد را تشکیل دهند، وابستگی کامل به  حمایت فعال حزب دموکرات های سوئد در تمام رای گیری های پارلمان در مواردی  خواهند داشت که حزب سوسیال دموکرات، حزب محیط زیست و جزب چپ مواضع یکسان دارند.

 استفان لوون توضیح داد که احزاب بلوک سرخ و سبزهرگز پشتیبان دولت متشکل از احزاب آلیانس نخواهند بود و به این ترتیب تشکیل و ادامه کار چنین دولتی بدون پشتیبانی حزب دموکرات های سوئد که البته خواستار سهمی در سیاست این دولت خواهد بود، امکان نخواهد داشت.

استفان لوون باری دیگر تاکید کرد که وی خواستار توقف سیاست مبتنی بر بلوک بندی سیاسی است و به تلاش خود در این زمینه ادامه خواهد داد.