Gymnasielagen

Ingen kommunal boendelösning för hemlösa gymnasieungdomar i Karlstad

4:14 min

Flera ungdomar i Karlstad som söker uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen riskerar återigen hemlöshet. Men några planer på att ordna ett boende för dem som socialnämnden i Kristinehamn har gjort finns inte i Karlstads kommun.

Migrationsöverdomstolen beslutade under tisdagen att gymnasielagen får tillämpas. Lagen, som trädde i kraft vid halvårsskiftet, innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasielever samt de under 20 år som har för avsikt att studera på gymnasienivå. 

I  Karlstad riskerar nu tolv ungdomar som söker uppehållstillstånd genom lagen att bli hemlösa på nytt. De måste snart lämna huset som Volontärnätverket Världen i Värmland ordnat åt dem som en tillfällig lösning. I Karlstad har kommunen valt att inte låta ensamkommande bo kvar på HVB-hemmen när de fyllt 18 år, något regeringen betalat ut statliga bidrag för.

– Om man står utan akut boende så har man möjlighet att vända sig till socialtjänsten och få sin sak prövad precis som alla andra kommuninvånare, säger Jessica Granbom, avdelningschef för integration, försörjning och arbete på Karlstads kommun.

För de som fortfarande befinner sig i en asylprocess har Migrationsverket ansvar för boende och logi. Men de med lagakraft-vunna avslagsbeslut på  asylansökan har varken kommunen eller staten något ansvar för. De ska själva ordna boende och logi, vilket visat sig svårt i den här gruppen.

– Är det så att man står utan tak över huvudet så får man vända sig till kommunen, söka försörjningsstöd så får vi göra en individuell bedömning. Men även efter man får ett uppehållstillstånd så har man ett ansvar för att lösa sitt eget boende, påpekar Jessica Granbom.

Några planer på att öppna ett temporärt boende för ensamkommande över 18 som Kristinehamns kommun har gjort med hjälp av frivilligorganisationers stöd finns inte i Karlstad. Jessica Granbom är inte ens säker på att ett sådant är förenligt med kommunallagens princip om likabehandling av medborgarna. P4 Värmland har vänt sig till Sveriges kommuner och landstings jurister i frågan, men de vill inte uttala sig på grund av ett osäkert rättsläge. Ett kommunalt boende för en viss grupp hemlösa har ansetts strida mot kommunallagen i en dom i Förvaltningsrätten i Malmö. Men "regelverket är snårigt och frågorna oprövade, så det är svårt att redogöra för lagliga respektive icke lagliga lösningar i denna fråga", skriver SKL:s förbundsjurist Mia Hemmestad, som därför avböjer en intervju. 

Enhetschefen på socialförvaltningen i Karlstad, Jessica Granbom, tror ändå att det kommer lösa sig för de flesta ungdomarna om och när de får uppehållstillstånd. Då får de rätt att söka studiestöd via CSN.

– De kommer få samma rättigheter som andra och då ha bättre förutsättningar för att kunna ordna ett eget boende och så vidare, menar hon.