تغییر پلاک خودروهای سوئد

0:15 min

 تعداد شماره ها وحروف مورد استفاده در پلاک ماشین ها بصورت امروزی برای نمره گذاری آنها  کفایت نخواهد کرد و باید تغییراتی در این زمینه داده شود.

 برای رفع کمبود، تصمیم بر این گرفته شده که رقم پایانی به یک حرف تبدیل شود. اداره امور ترابری اعلام کرد که این سیسستم جدید از اول سال ۲۰۱۹ یا پایان سال ۲۰۱۸ جانشین سیستم جدید خواهد بود.