محاکمه مدیر مسئول یک سایت نازیستی آغاز می شود

1:12 min

امروز دادرسی در مورد ۱۰۰ مورد از اتهام تحریک علیه قومی در یک سایت متعلق به سازمان نازیستی موسوم به جنبش مقامت نوردیک در دادگاه بدوی شهر اوره برو آغاز می شود.

 عنوان سایت سازمان نازیستی یاد شده، نورد فرونت (جبهه شمال) است و کیفرخواست برای مدیر مسئول آن از سوی دادستان و مشاور حقوقی دولت ( JK) صادر شده است. دادستان و مشاور حقوقی دولت معمولا دادستان محاکمه های مربوط به جرایم حوزه آزادی بیان است.

کیفرخواست صادر شده بطور مشخص مربوط به مطالب منتشر شده در سال جاری در  سایت نوردفرونت  است که بسیاری از آنها همراه تصویری از آدولف هیتلر، رهبر حکومت نازیستی و آغازگر جنگ دوم جهانی در  دهه ۱۹٣۰ و ۱۹۴۰میلادی در آلمان ، انتشار یافته است.

اتهام مدیر مسئول نوردفرونت، تحریک علیه گروه قومی است که  عمدتا عنوان جرایم نژاد و قوم پرستانه از طریق گفتاری یا نوشتاری است.