Förslag: Nytt badhus på Visborg

1:51 min

På uppdrag av Region Gotland har konsultföretaget PreDevo tagit fram ett förslag på ett nytt badhus i Visby. Enligt förstudien kommer det att kosta omkring 360 miljoner kr och ligga på Visborgsområdet.

Pressmeddelande från regionen:

Konsultföretaget PreDevo har på Region Gotlands uppdrag gjort en förstudie för ett nytt badhus för att ersätta det 57 år gamla Solbergabadet i Visby. I dag presenterar konsulterna förstudien för politiker, tjänstepersoner och intressenter från bland annat idrottsrörelsen och besöksnäringen.

I uppdraget låg bland annat att utreda två alternativa placeringar: Gutavallen eller Visborg.

– Det finns för- och nackdelar med båda placeringarna men vi förordar Visborg. Det ger synergieffekter med övriga befintliga och planerade anläggningar och detaljplanen är färdig. Dessutom visar enkäter och intervjuer att både allmänheten och andra intressenter föredrar Visborg, säger Matilda Örnmark från PreDevo.

I förslaget finns två 25-metersbassänger, två mindre bassänger med rörlig mellanbotten, familjebassäng med småbarnsavdelning och två utanpåliggande vattenrutschbanor. Anläggningen är dimensionerad efter jämförbara projekt i andra kommuner och kostnaden beräknas till omkring 360 miljoner kronor.

I dag har Solbergabadet omkring 47 000 besök per år. Baserat på Gotlands befolkning (men utan turister och andra tillfälliga besökare) uppskattar konsulterna att det nya badet kommer att locka omkring 140 000 badbesök och ytterligare 40 000 besök till gymdelen.

– Förstudien ger ett mycket bra underlag för den fortsatta planeringen. Det är förstås fullmäktige som har sista ordet om en så här stor investering. Det är den största investeringen Region Gotland står inför sedan lasarettet byggdes, säger Per Wallstedt, strateg på regionstyrelseförvaltningen och beställare av förstudien.