" خطرفروپاشی بهداشت و درمان اصلی و اولیه را تهدید می کند"

1:20 min

امروز ۷۲۷ پزشک در مانگاه های خدمات درمانی اولیه، که عمدتا در مراکز درمانی محلی ( وردسنترال) کار می کنند مشترکا بیانیه ای را  در روزنامه داگنز نی هترانتشار دادند و  خواستار اقدامات جدی در تامین خدمات بهداشتی درمانی اولیه  شدند.

 ماگنوس ایساکسون، پزشک عمومی که یکی از مبتکران انتشار این بیانیه است مشکل حوزه بهداشت و درمان اولیه را کمبود شدید پزشک و پرستار توصیف می کند.

ماگنوس ایساکسون می گوید که مسئولان باید سریعا اقداماتی را برای  تامین نیروی انسانی خدمات بهداشتی درمانی، یعنی عمدتا پزشک و پرستار، به عمل آورند و نیز در بهسازی محیط کار آنها بکوشند تا کارکنان کار خود را ترک نکنند.