Löneutveckling bland välfärdsyrken lyfter kvinnors löner

1:29 min

En ny rapport från Medlingsinstitutet visar att skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner minskat. Enligt rapporten är en viktig anledning de senaste åren att lönerna i kvinnodominerade yrken haft en starkare löneutveckling än genomsnittet.

– Sjuksköterskor, undersköterskor och olika typer av lärare och socialsekreterare. Det här är grupper som generellt är mer kvinnodominerade, säger Petter Hällberg, nationalekonom på Medlingsinstitutet.
 
Medlingsinstitutet har tittat på löneutvecklingen för 383 yrkesgrupper mellan 2014 och 2017. Bland de yrkesgrupper som haft en större löneökning än genomsnittet återfinns både kvinno- och mansdominerade yrken. Men Petter Hällberg berättar att det arbetar många fler i de kvinnodominerade yrken som haft en starkare löneutveckling, vilket lett till skillnaderna mellan könen minskat.

– Man kan säga att gruppen kvinnor har gynnats av att yrken där det finns många kvinnor har gått bättre än andra när det gäller lönen.

Enligt Petter Hällberg kan man generellt säga att löneutvecklingen varit bättre i yrken som kräver högre utbildning medan yrken som inte kräver utbildning halkat efter.

Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag där Medlingsinstitutet ombads kartlägga relativa löneförändringar i olika yrkesgrupper och analysera dessa ur ett jämställdhetsperspektiv, därför har man också kollat på om en löneutvecklingen påverkas när könsbalansen inom en yrkesgrupp ändras.

– Under åren som vi har tittat på har vi kollat på hur har andelen kvinnor förändrats och hur har lönen utvecklats i förhållande till andra yrken. Där vi kan inte se något samband som är statistiskt signifikant. Det betyder att en ökad andel kvinnor är varken förknippad med bättre eller sämre löneförändring under den här perioden, vad vi kan se, säger Petter Hällberg.