رهبرحزب محیط زیست: به نخست وزیری رهبر مودرات رای نخواهیم داد

1:34 min

گوستاو فریدولین، رهبر حزب محیط زیست می گوید که با حزب مودرات در تماس بوده  و به روشنی به اطلاع رسانده که حزب او به نخست وزیری اولف کریسترشون رهبر حزب مودرات رای نخواهد داد.

 اولف کریسترشون، روز گذشته از سوی رئیس پارلمان ماموریت یافت که برای تشکیل دولت تلاش کند.

گوستاو فریدولین دلیل عدم موافقت حزب محیط زیست با نخست وزیری کریسترشون را فاصله بزرگ میان سیاست های دو حزب از جمله در باره امور مربوط به محیط زیست و نیز انساندوستی توصیف کرد و در این زمینه بویژه به نزدیکی حزب مودرات با حزب دموکرات های سوئد، تاکید کرد.

به نظر گوستاو فریدولین تنها یک الترناتیو منطقی در شرایط امروز وجود دارد و آن تشکیل دولتی میانه  یا شرکت حزب سوسیال دموکرات، حزب محیط زیست و احزاب سنتر و لیبرال است.

کوستاو فریدولین ادامه داد که چنین دولتی صرفنظر از نزدیکی نسبی سیاست های آنها اکثریتی را در پارلمان سوئد به جود خواهد آورد و امکان تصویب لوایح و بویژه لایحه بودجه را فراهم خواهد کرد.