EU gör färre felaktiga utbetalningar

2:30 min

Andelen betalningar som skett på felaktiga grunder minskade förra året till historiskt låga nivåer, enligt Europeiska revisionsrätten.

Enligt rättens chef beror det på bättre kontroller.

– EU-kommissionens och medlemsländernas interna kontrollsystem funkar i dag mycket mycket bättre än för 10, 20, 25 år sedan, säger chefen för Europeiska revisionsrätten, Klaus-Heiner Lehne.

De förbättrade kontrollerna har gjort att felnivån när det gäller utbetalningar, det vill säga utbetalningar som inte har skett helt enligt regelboken, har minskat. Förra året låg de på 2,4 procent.

Även om det fortfarande ligger över gränsen på 2 procent som anses acceptabelt så är det en historiskt låg nivå. För fem år sedan var felnivån nästan dubbelt så hög.

Revisionsrätten gör också ett så kallat uttalande med reservation om räkenskaperna för förra året, vilket betyder att de granskade kostnaderna inte innehåller några väsentliga fel. Tidigare år har man oftast haft avvikande mening vilket tyder på mer omfattande problem.

Å i takt med att felnivån i utbetalningar minskar ska revisorerna också skifta fokus, och gå från att kolla lagligheten i EU:s utbetalningar till att mer kolla på om EU-medel används på ett effektivt sätt.

– Uppfyller nya broar, nya motorvägar, hamnar och flygplatser som finansieras med EU-pengar, verkligen sitt syfte. Det kommer vi fokusera mycket mer på i framtiden, säger Klaus-Heiner Lehne.

Men även om även utvecklingen går åt rätt håll enligt revisionsrätten så finns det fortsatt problem att jobba med. Andelen oriktiga utbetalningar är fortfarande högre för vissa typer av stöd, till exempel sammanhållningsstöd som går till fattigare regioner för att minska ekonomiska klyftor i unionen.

Även det som kallas utestående budgetåtaganden är ett problem och ett växande sådant.

Det handlar om pengar som allokerats för särskilda ändamål men som mottagare i medlemsländer har haft svårt att absorbera. Det kan gå flera år mellan politiskt beslut och faktisk utbetalning och de senaste åren har summan av icke-utbetalda EU-medel vuxit till hisnande 267 miljarder euro – lika mycket som två hela årsbudgetar.

– Vi ser det verkligen som ett problem som vi skjuter framför oss. Det är ett systematiskt problem som vi måste ta itu med när nästa långtidsbudget efter år 2020 förhandlas säger Lehne.