Samhälle

Kartläggning visar – två av tre samer utsatta för rasism

3:00 min

Många samer utsätts för rasism – renskötare löper störst risk. Det visar en kartläggning som nu läggs fram till regeringen. Rapporten presenteras i Östersund på torsdagen.

Två av tre samer har blivit utsatta för rasism – det visar en rapport från Vaartoe – Centrum för samisk forskning i Umeå. Andelen som utsatts stiger ju mer öppen man är med sin samiska identitet – närmare nio av tio renskötare säger sig ha upplevt rasism.

– Det här är i enlighet med tidigare forskning, bland annat om samiska ungdomar. Men det är tråkiga siffror, säger Tobias Poggats, projektledare för kartläggningen vid Vaartoe.

På uppdrag av regeringen

Det är regeringen som gett Sametinget i uppdrag att kartlägga och synliggöra rasismen mot samer i Sverige. Sametinget har i sin tur uppdragit åt Umeå universitet och sedermera Vaartoe att genomföra kartläggningen, som nu alltså är klar och offentliggjord i en rapport.

Den bärande delen i kartläggningen är en webenkätundersökning där deltagarna får svara på om de upplevt negativ särbehandling eller diskriminering för att de är samer.

748 personer har svarat på om de har upplevt rasism - 507 svarade ja (68 procent), 172 svarade nej (33 procent), 69 svarade vet inte (9 procent).

Renskötare mest utsatta

Ju mer öppen man är med sin samiska identitet, desto större risk att utsättas. Bland renskötande samer uppger närmare 90 % att de utsatts för rasism – och bland medlemmar i skogssamebyar har fler än en tredjedel ofta upplevt rasism.

– Renskötarna är mest utsatta. Man kan inte dölja sin identitet och om man dessutom talar samiska och har en kulturell närhet så ser omgivningen det. Då aktiveras också fördomar hos människor, säger Tobias Poggats.

Rasismen är utbrett inom flera samhällssektorer – över hälften av deltagarna i enkätundersökningen uppger att de upplevt rasism i antingen skolan eller i arbetslivet.

Rapporten pekar ut kunskapsbrist hos myndigheter, gamla stereotyper bland befolkningen och bristande utbildning om samer i skolan som några av faktorerna bakom rasismen.

Rapporten föreslår därför ett åtgärdsprogram om tio punkter, där kunskapshöjande åtgärder är en av punkterna.

Höj kunskapsnivån i samhället om samer och deras livsvillkor, kultur, historia, och rättigheter som urfolk.

– Vi gör ingen rangordning av våra förslag. Det är upp till beslutsfattarna, säger Tobias Poggats.