Fler flyktingar kan få återförenas

2:35 min

En vägledande dom från Migrationsöverdomstolen kan öppna för fler familjeåterföreningar, trots den tillfälliga asyllagens begränsningar. Domen gäller en åttaårig pojke från Syrien vars föräldrar nu får rätt att komma till honom.

Louise Dane, doktorand i offentlig rätt på Stockholms universitet, tror att fler som tidigare nekats nu kommer att få rätt till familjeåterförening. 

– Eftersom många av de personer som har fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande de senaste åren är från Syrien, så är situationen liknande den vi har i det här fallet, att man inte kan återförenas i hemlandet. Det talar för att man skulle kunna landa i liknande slutsatser även i andra mål, säger hon.
 
Åttaåringen från Syrien sökte asyl i Sverige i december 2015 tillsammans med sin morbror. Så småningom fick han ett tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande, fram till år 2020.

Den tillfälliga asyllagen stoppade i stort sett all familjeåterförening för andra än konventionsflyktingar. Som alternativt skyddsbehövande har alltså åttaåringen i princip inte rätt att återförenas med sina föräldrar i Sverige.

Både Migrationsverket och Migrationsdomstolen konstaterade att en återförening i detta fall bara kunde ske i Sverige, men sa ändå nej till deras ansökan.

Barnet har ju bara tillfälligt tillstånd att bo i Sverige och han kan leva några år utan sina föräldrar, han är ju med sina släktingar här, menade de två instanserna.

Men nu kommer alltså en dom från högsta instans som går i motsatt riktning. Migrationsöverdomstolen slår fast att ett nej till familjeåterförening strider mot både Europakonventionen och Barnkonventionen.

Och en stor skillnad mot idag, menar docenten Louise Dane, är att myndigheterna framöver måste beakta hela Barnkonventionen i sina beslut, och inte bara de få paragrafer som har blivit svensk lag.

Att Barnkonventionen som helhet får större tyngd i myndigheternas beslut kan komma att gynna även andra personer, till exempel apatiska barn, säger hon.
 
– Migrationsverket har hittills hävdat att det inte går att bevilja till exempel apatiska barn uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, för att det inte har funnits något konventionsåtagande, säger Louise Dane.

– Men om man då applicerar det här sättet att tänka (red anm: det som finns i den nya domen från Migrationsöverdomstolen) då kan man ju via paragrafen om barnets bästa i Barnkonventionen gå in i i resten, säger Dane.  
 
Migrationsverket vill inte ställa upp på en intervju men rättschefen Fredrik Beijer skriver i ett mejl till Ekot att domen är viktig och kan komma att beröra många personer, därför kommer myndigheten att analysera den med förtur.

– Det här innebär en lättnad i ärenden om familjeåterförening som antagligen kommer att påverka många fall. Vi välkomnar att detta nu har prövats av Migrationsöverdomstolen som kommit fram till att familjeåterföreningsförbudet strider mot Europakonventionen, skriver Fredrik Beijer.

– De närmare konsekvenserna och hur omfattande förändringen är kommer Migrationsverket nu att utreda närmare, fortsätter Fredrik Beijer.