نظرسنجی جدید تاثیر بحران تشکیل حکومت را بر میزان محبوبیت احزاب نشان می‌دهد

4:05 min

مرکز آمار، نتایج نظر سنجی جدیدی از میزان محبوبیت احزاب را امروز منتشر کرد. این نظرسنجی نشان می‌دهد که میزان محبوبیت احزاب چگونه از روند کنونی سیاسی و بحران تشکیل حکومت متاثر شده است.

 اکنون ۸۶ روز از پایان انتخابات ۹ سپتامبر گذشته است. احزاب سیاسی هنوز نتوانسته‌اند بر سر تشکیل حکومت به توافق برسند. پرسش اصلی در حال حاضر تاثیرات آشفتگی سیاسی بر میزان محبوبیت احزاب می‌باشد. نظرسنجی کنون در واقع میزان آرای را نشان می‌دهد که در صورت برگزاری انتخابات فوق‌العاده احزاب سیاسی به دست خواهند آورد .
بر اساس نظرسنجی مرکز آمار، احزاب دموکرات مسیحی، لیبرال و محیط زیست در مقایسه با انتخابات قبلی آرای کم‌تری به دست خواهند آورد. در مقابل احزاب سوسیال دموکرات و دموکراتهای سویدن در موقعیت بهتری قرار دارند. 

براساس این نظرسنجی اگر انتخابات در ماه نوامبر سال ۲۰١۸ برگزار شود آرای احزاب به این ترتیب خواهد بود.

حزب سوسیال دموکرات ۳۰.۵ درصد
حزب مودرات ١۹.۲ درصد
حزب دموکراتهای سویدن ١۸.۳ درصد
حزب سنتر ۸.۶ درصد
حزب چپ ۸.۴ درصد
حزب دموکرات مسیحی ۵.۴ درصد
حزب لیبرال ۴.۳ درصد
حزب محیط زیست ۴ درصد
احزب دیگر١.۲ درصد

فرامرز پویا نویسنده و روزنامه نگار ساکن سویدن می گوید حتا در صورت برگزاری انتخابات فوق العاده شرایط سیاسی تغییر چندانی نخواهد کرد و بحران برسر تشیکل حکومت همچنان سرجایش باقی خواهد بود.

روی گزینه صدا کلیک کنید و مصاحبه کامل را بشنوید.