بعد از چهار ماه، تا هنوز تشکیل دولت با چالش روبه‌روست

5:45 min

تاکنون همه به این باور بودند که پشتیبانی حزب چپ از نخست‌وزیری استفان لوون امر مسلم است، ولی بعد از موافقت احزاب میانه برای تشکیل دولت، گمان می رود که حزب چپ با تشکیل دولت سوسیال دموکرات مخالفت کند.

هفته گذشته احزاب سوسیال دموکرات، محیط زیست، سنتر و لیبرال برای تشکیل یک دولت با رهبری حزب سوسیال دموکرات به توافق رسیدند. این موافقت نه تنها باعث پراکندگی در اتحاد احزاب ائتلاف بورژوایی شد که خواهان کنارگذاشتن حزب سوسیال دموکرات از قدرت دولتی بودند، بلکه حزب چپ نیز از این موافقت انتقاد شدید کرد و احتمال آن می‌رود این حزب به انتخاب استفان لوون به عنوان نخست‌وزیر رای منفی بدهد.