علی اثباتی: ما حزب مخالف دولت باقی خواهیم ماند

6:39 min

برای تایید لوون به عنوان نخست‌وزیر، حزب چپ خواهان توافقاتی با حزب سوسیال دموکرات است. این خواسته‌ها به گفته علی اثباتی، عضو پارلمانی حزب چپ، پابرجا ماندن ریفورم‌هایی(اصلاحاتی) است که در اثر تلاش‌های این حزب در کشور عملی شده‌است.

ما طرفدار تشکیل دولت از سوی حزب سوسیال دموکرات بودیم ولی بعد از توافقات احزاب لیبرال، سنتر، محیط زیست و سوسیال دموکرات روی پلاتفورم سیاسی کنونی، ما نمی‌توانیم به استفان لوون رای بدهیم.

به باور علی اثباتی، برای اینکه حزب چپ بتواند بپذیرد که یک دولت متشکل از احزاب میانه بورژوایی، سنتر، لیبرال و حزب محیط زیست و سوسیال دموکرات تشکیل شود، باید توافقاتی انجام یابد.

- ما میخواهیم امکان مذاکرات در امور مختلف با دولت را داشته باشیم.

حزب چپ همچنان مخالف سیاست بازار کار و بازار مسکن احزاب لیبرال و سنتر است.

انتخاب نخست‌وزیر که قرار بود به روز چهارشنبه برگزار شود، به تعویق افتاده و در نظر است این رای‌گیری به روز جمعه صورت بگیرد. دلیل آن ایجاد فرصت مذاکره بین حزب چپ و حزب سوسیال دموکرات عنوان شده است.