VINDKRAFT I VÄSTERNORRLAND

Vindkraftstäta Ramsele kan få ännu fler snurror

2:33 min

I trakten av Ramsele är det redan tätt mellan vindkraftsområdena. Allt pekar på att det blir ännu fler vindkraftssnurror inom få år. Men nu har länsstyrelsen börjat intressera sig om det finns en övre gräns.

Två nya vindkraftverksområden är aktuella i Ramsele-trakten. Det är Flakaberget, med cirka 9 verk och Nallkullen, cirka 4 verk. De nya vindkraftverken kan bli 220 meter höga.

Samrådet början på mars blir mellan projektör, Sollefteå kommun och länsstyrelsen Västernorrland. Senare blir det samråd med övriga – som närboende och andra intressenter. Man går igenom det lämpliga med verksamheten på platsen, både för- och nackdelar.

– Samråd är mycket viktiga möten. Det som sägs där följer med hela processen till ett eventuellt tillståndsgivande, säger Daniel Yngsell, miljöhandläggare med ansvar för vindkraftverk på länsstyrelsen Västernorrland.

Vindkraften har byggts ut kraftigt de senaste åren. Och länsstyrelsen börjar nu intresserad sig för hur många vindkraftsparker ett område tål. Om det finns en övre gräns.

I Sverige har det ännu inte prövats.

– Det har börjat diskuteras den problematiken. När det blir för mycket, säger Daniel Yngsell.

Nallkullen ligger nära Hocksjön vars vindkraftsområde redan har tillstånd för 45 vindkraftverk och nyligen köptes av Jämtkraft.

I området kring Ramsele, och över gränsen till Jämtland, har följande vindkraftprojekt beviljats tillstånd: Björkhöjden- Björkvattnet, Ögonfägnaden, Stamåsen, Bodhögarna, Ranasjö, Salsjö, Hocksjön, Storbrännkullen, Isbillen-Kullmyran och Västvattnet.

I Björkvattnet-Björkhöjden är 90 verk i drift och i Stamåsen är 26 verk i drift. I Ögonfägnaden är 33 verk i drift. Allt i vindparkerna är inte byggt än så det blir sannolikt fler vindkraftverk där det redan finns tillstånd. Det innebär då att ytterligare ett drygt 100-tal vindkraftverk snart snurrar i trakten av Ramsele. Vid några projekt  har anläggningsarbeten påbörjats – det dras vägar, skog avverkas och det gjuts fundament.

Uppgifter finns öppna på vindbrukskollen.se, men de är inte alltid uppdaterade. Uppgifterna här är kontrollerade med länsstyrelsen Västernorrland.

Kan det bli aktuellt att titta på Ramsele-området, hur den totala påverkan på landskapsbilden med vindkraftverk blir?

– Absolut. Vi tittar alltid på landskapsbilden och den kumulativa effekten. Och Ramsele är ett intressant område eftersom där är tätt med vindkraft, säger Daniel Yngsell.

Myndigheten Naturvårdsverket beskriver att kumulativa effekter uppstår när flera olika effekter samverkar med varandra. Det kan vara både buller och luftföroreningar som innebär hälsoeffekter. Exempelvis kan få vindkraftverks ljudnivå vara inom gränsvärdet men många verk i olika väderstreck sammanvägt kan bli extra påtagligt.

Så – vid en tillståndsprövning, när en ansökan om tillstånd för vindkraftpark lämnats in, så kommer tillåtligheten för verksamheten att prövas. Då tittar miljöprövningsdelegationen, en fristående del av länsstyrelsen, på bland annat på ljud- och skuggutbredning, motstående intressen, områdesskydd, skyddade arter och landskapsbilden med mera. För flera faktorer görs en bedömning av den kumulativa påverkan, däribland landskapsbilden. Den kumulativa påverkan ska tas med i bedömningen om vindparken får tillstånd eller inte.

Ramsele skulle kunna bli ett pionjärområde där helheten med vindkraft prövas.

– Men det är svårt att säga om det blir så, säger Daniel Yngsell som nu i mars ska ut på samråd i trakten av Ramsele för att särskilt titta på Nallkullen och Flakaberget.