Upphäver dom

Asyl kan ges utan att identiteten är sannolik

Asylsökande ska inte alltid behöva kunna göra sin identitet sannolik för att kunna få asyl. Det framgår av en dom från Migrationsöverdomstolen.

– Det är en principiellt viktig dom. Domstolar och även Migrationsverket har lagt för stor vikt vid att asylsökande kan göra sin identitet sannolik, säger Dag Stegeland, kammarrättspresident vid Kammarrätten i Göteborg. 

Domen handlar om en man som sagt sig vara förföljd av Peshmerga-rörelsen i Irak, men som inte lyckats övertyga domstolen om sin identitet.

Migrationsdomstolen avslog hans ansökan av det skälet. 

Nu upphäver Migrationsöverdomstolen domen och säger att identitet inte alltid är en avgörande faktor när det gäller att bedöma skyddsbehov.

Domstolen skriver att det kan vara av underordnad betydelse att veta vem den asylsökande är. Andra faktorer kan väga tyngre.

– Det kan handla om vad personen har varit med om och ännu viktigare vad personen riskerar att utsättas för om han eller hon utvisas. Det är egentligen inte så viktigt vem en person är, säger Dag Stegeland.

Dag Stegeland tror att domen kommer att förändra hur framtida asylbedömningar görs, både hos domstolarna och på Migrationsverket.

– Framförallt är det viktigt att Migrationsverket som är första instans tar till sig domen och gör rätt i sina initiala bedömningar, säger Dag Stegeland.