Klimatpolitiska rådet: Vi når inte utsläppsmålet

2:01 min

Sveriges klimatpoitik ligger alltför långt efter för att nå riksdagens klimatmål - det är slutsatsen i den första granskningen från Klimatpolitiska rådet. Ingrid Bonde är ordförande i Klimatpolitiska rådet:

– Det går åt fel håll. Vi når inte de utsläpp vi behöver enligt riksdagens mål, om vi inte vidtar kraftiga politiska åtgärder.

Klimatpolitiska rådet är sammansatta av forskare, och har uppdraget att se över hur all svensk politik rimmar med riksdagens klimatmål - att växthusgasutsläppen år 2045 ska vara netto-noll.

Rådet pekar på bristerna och ger totalt sexton förslag till regeringen, som underlag. Tio av de sexton förslagen rör transporter, som står för en tredjedel av Sveriges inhemska utsläpp av koldioxid.

Exempelvis slopade subventioner för bilism, men också att ta hänsyn till skilda behov i stad och landsbygd.

Infrastrukturminister Thomas Eneroth:

– Väldigt mycket handlar om elektrifiering av fordonsflottan, Jag tror att det, tillsammans med elvägar, med omställning av tunga fordon gör att vi snabbare kommer att nå målen än med dagens takt. Det är helt avgörande.

Rådet vill ju att ännu ej startade infrastrukturprrojekt måste klimatprövas, exempelvis höghastighetstågen, Arlandas expansion?

– Vi tittar på hur alla projekt är förenliga med klimatmålen. Höghastighetstågen är en svår målkonflikt där byggande kan ge stora klimatutsläpp men de samtidigt är en stor investering som finns under lång tid och dramatiskt kan förändra resandet så det blir mycket klimatsmartare. Man får väga för- och nackdelar.

Naturskyddsföreningen, som överklagat Preems planer att bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil, gillar särskilt rådets förslag att klimatpåverkan av nya eller ombyggda fabriker och anläggningar bör ingå i miljöprövningen.

– Mindre bra anser Svenskt Näringsliv. Maria Sunér Fleming:

– När vi vet att många av de verksamheter som finns i Sverige är de mest klimateffeltiva i sin klass, så blir det kontraproduktivt i globalt perspektiv.