Barnombudsmannen

Stora brister vid omhändertagande av barn

2:13 min

Varje år tar samhället över föräldraansvaret helt eller delvis för drygt 30 000 barn. Men det är stora brister i omhändertagandet, menar Barnombudsmannen, BO, i sin årsrapport.

– Det krävs krafttag på alla nivåer. Barn som placeras ska alltid få det bättre, aldrig sämre, säger Barnombudsman Elisabeth Dahlin.

Barnombudsmannen har i sin årliga rapport som i dag lämnas till över regeringen, analyserat samhällets föräldraansvar, och har varit i kontakt med 266 barn i den sociala barnavården. Det handlar om barn som placerats i familjehem, på hvb-hem eller på Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem.

Det är en dyster bild som Barnombudsmannen ger. Man pekar bland annat på att barn som är placerade på särskilda ungdomshem ofta haft många olika placeringar. Främst gäller det flickor, där mer än hälften av de tillfrågade haft minst fem tidigare placeringar. Det här får bland annat konsekvenser för skolgången, menar Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin.

– Vi vet att den enskilt största skyddsfaktorn för placerade barn är att man har kunnat gå ut skolan ordentligt. Men vi ser att varje byte i placering gör att barnen inte går i skolan. Vi hör från barn som haft väldigt långa skoluppehåll, säger hon.

I rapporten lämnar Barnombudsmannen över en rad olika förslag till regeringen och bland annat vill man att regeringen utreder om vite ska kunna användas mot kommuner som inte säkerställer att placerade barn går i skolan. 

– Om jag som förälder inte låter mitt barn gå i skolan så får jag ett vite av kommunen, men när samhället tar över föräldrarollen då kan vi se att barn kan gå långa perioder utan någon som helst skolgång utan att något händer. Kommunerna måste ta sitt ansvar och se till att placerade barn har precis lika goda möjligheter att gå i skolan som alla andra barn.

I rapporten framgår också att självmordsförsök eller självmordstankar är betydligt vanligare bland barn som är placerade på särskilda ungdomshem eller hvb-hem, än andra barn. Och att våld och övergrepp är vardag för många av de placerade barnen.

– Hälften av barnen på de särskilda ungdomshemmen känner sig inte trygga. Och barn har rätt att känna sig trygga.

Regeringen bör även utreda möjligheterna för Barnombudsmannen att ta emot, utreda och besluta i enskilda ärenden som rör barn eller företräda barn i domstol, menar Elisabeth Dahlin.

– Många andra länder har den här funktionen. Om barnet ska kunna få bekräftat att det har skett fel och barnet ska kunna gå vidare, då behöver vi skyndsamt utreda olika sätt för barnet att få upprättelse, säger Barnombudsman Elisabeth Dahlin.