Miljö

Ökat intresse för att plantera ädellövsträd

3:31 min

I fjol gav skogsstyrelsen bidrag för att anlägga 178 hektar ny ädellövskog. Det var den största arealen de senaste sex åren.
En glänta i Bockabodaskogen utanför Kristianstad är en av de platser där granen nu fått stryka på foten för att ersättas av ek.

  • Skogsägare kan också söka stöd inom Landsbygdsprogrammet och stöd till Skogens miljövärden för att gallra fram ädellövskog. Under åren 2016–2017 beviljades stöd för framgallring av 206 hektar ädellövskog.
  • Ädellövsskogar är skyddade i lag, om den avverkas måste den föryngras med ny ädellövsskog.
  • Det ökade intresset för ädellövsträd kan bero på alltifrån att träden klarar stormar bättre till ökat intresse bland markägare för biologisk mångfald och ett mer utmanande skogsbruk, enligt Per Hazell, expert på ädellövskogsbruk vid Skogsstyrelsen.