Fler ska få livstid

Regeringen föreslår skärpt straff för mord

2:24 min

Regeringen vill skärpa straffet för mord. Avsikten är att betydligt fler än i dag ska dömas till livstids fängelse.

– Mord är det svåraste brottet man kan begå. Det är oåterkalleligt, har det väl begåtts, så går det aldrig mer att ta tillbaka. Därför bör man också, enligt min uppfattning, i ökad utsträckning döma till det hårdaste straffet, vilket är livstids fängelse, säger justitieminister Morgan Johansson om förslaget, som man fattar beslut om i dag.

Några remissinstanser tar ju upp att det inte finns något stöd i forskningen för att strängare straff leder till minskad brottslighet. Hur ser du på det?

– Min uppfattning är att strängare straff i en del avseenden kan ha en förebyggande effekt, och dessutom en effekten av att väldigt brottsaktiva individer att inkapaciteras, och helt enkelt inte är ute på gatorna och kan begå brott.

Utgångspunkten i dag är att den som döms för mord ska straffas med 14 års fängelse – om det inte finns förmildrande eller försvårande omständigheter.

Livstids fängelse ska tillämpas endast i undantagsfall, har Högsta domstolen slagit fast. 

Men en bred majoritet i riksdagen anser att personer som begår mord - i betydligt större utsträckning ska dömas till lagens strängaste straff. Och vid dagens sammanträde fattar regeringen alltså beslut om ett konkret förslag, som ska skickas till Lagrådet för granskning.

Justitieminister Morgan Johansson vill i brottsbalken ange ett antal omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse vid mord.

Det kan till exempel handla om att gärningen har föregåtts av noggrann planering, syftat till att dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller varit särskilt hänsynslös, förklarar han.

– Skälet till att vi gör den här uppräkningen är legalitetsskäl. Det ska stå klart både för gärningsman eller domstol vad det är som gäller och vilken typ av straff som ska dömas ut.

Lagändringen innebär att "en majoritet" av morden kommer att ge livstids fängelse, säger Morgan Johansson.

– Man kommer att öka andelen livstidsdomar från ungefär 30 procent i dag, upp till över 50 procent.

Regeringen väljer att gå fram med ett annat förslag än det som regeringens utredare har förespråkat. Hon vill - i lagtexten - peka ut livstids fängelse som "normalstraff" för mord.

– Det förslag vi går på förordas bland annat av Svea hovrätt, som ju är en tung remissinstans när det gäller straffrätten. Vi bedömer att det är detta som kommer att vara mest effektivt av de alternativ som utredaren föreslog, säger Morgan Johansson.

Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Adam Marttinen välkomnar en lagändring, även om han tycker att regeringen har tagit för lång tid på sig.

– Vi har motionerat om livstidsstraffet sedan vi kom in i riksdagen och vi har också fått ett tillkännagivande med alliansen för ett par år sedan, så det är positivt att det kommer nu.