Gift mot sin vilja

Få fall av tvångsgifte leder till åtal

2:19 min

För att öka skyddet mot att giftas bort mot sin vilja skärptes lagen för fem år sen, men trots det leder få polisanmälda fall av äktenskapstvång till åtal och dom. Nu väntar ny lagstiftning.

– Med tanke på att vi har fem fällande domar på fem år så kan man ju inte tycka att det har blivit ett jättebra utfall. Det är enligt mitt sätt att se på det för få domar under en så lång period, säger Jessica Wenna, vice chefsåklagare vid Åklagarkammaren i Eskilstuna, som har jobbat med flera mål.

2014 kom ny lagstiftning som skulle öka skyddet mot att giftas bort mot sin vilja. Två nya brott infördes: äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

De som utsätts kan vara vuxna – men ofta handlar det om barn och ungdomar. P1-programmet Kaliber kan i en granskning visa att det på fem år har anmälts 365 brott av det här slaget, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Men hittills har det bara väckts sju åtal om äktenskapstvång. Det har kommit sex domar: fem fällande, och en friande.

– Jag förstod väl ganska snart när jag läste lagstiftningen och förarbetena att det finns vissa saker som skulle kunna bli lite svåra att bevisa i domstol, säger Jessica Wenna.

Ofta saknas dokument som slår fast att det hållits ett bröllop, enligt Jessica Wenna. Andra svårigheter är att brotten ofta begås i andra länder och att åklagaren måste bevisa att giftermålet skedde under olaga tvång eller att de brottsmisstänkta har utnyttjat personens ”utsatta belägenhet”.

Justitieminister Morgan Johansson säger att han vill skärpa lagen, genom att införa ett nytt brott.

– Det är ju just den särskilda brottsrubriceringen om barnäktenskapsbrott och att man då också förändrar vad det är åklagare måste visa inför domstol för att få till stånd fällande domar.

Barnäktenskapsbrott särskiljs från äktenskapstvång riktat mot vuxna. Det skulle då räcka med att tillåta ett barnäktenskap för att göra sig skyldig till brott. Morgan Johansson vill också införa en möjlighet för myndigheterna att dra in pass när det finns uppgifter om att barn och unga kan tvingas utomlands för giftermål.

– Jag ser fram emot då att efter sedvanlig beredning förhoppningsvis redan i höst med en lagskärpning och i så fall har vi en ny lagstiftning på plats redan nästa år.