Kulturen inför EU-valet 2019

Yttrandefrihet den viktigaste kulturfrågan i Europa? Så svarar partierna i Kulturnytts enkät

1:55 min

I en enkät som Kulturnytt skickat ut till samtliga svenska partier som sitter i Europaparlamentet får de svara på vilka kulturfrågor de anser är viktigast att driva i EU. Majoriteten svarade yttrandefrihet och konstnärers rätt att fritt uttrycka sig, men vissa svar drar åt andra håll.

UPPDATERAD: I en tidigare version svarade bara riksdagspartierna på enkäten

Enligt Liberalerna är den viktigaste frågan kulturens frihet, demokrati och yttrandefrihet. De vill att medlemsländer som kränker mänskliga rättigheter ska kunna straffas genom indraget EU-stöd och ytterst genom att uteslutas ur EU.

Socialdemokraterna är inne på något liknande. De säger att den viktigaste frågan är "hotet mot kulturarbetare att fritt utöva sitt arbete".

De vill också att "EU ska sätta press på de medlemsländer som begränsar friheten för kulturarbetare, journalister och utbildningsinstitutioner".

Centerpartiet uppger att "verka för att yttrandefrihet och tryckfrihet respekteras" är den viktigaste frågan.

Miljöpartiet vill att EU ska "stötta fri och kvalitativ journalistik".

Vänsterpartiet skriver att den viktigaste frågan är att "minska marknadsliberal påverkan på kulturen".

Kristdemokraterna är ensamma om att "ett fortsatt utbyte mellan studenter på Europas universitet" är viktigaste EU-frågan och Moderaterna svarar "att kulturen kan utvecklas självständigt runt om i Europa". 

För Sverigedemokraterna är den viktigaste frågan att motverka överstatlig lagstiftning i kulturfrågor.

Feministiskt initiativ svarar "ett bredare mångfaldsperspektiv i att engagera alla delar av Europa i att ta del av kulturens kraft".

Så svarar partierna på Kulturnytts enkät

Vilken är den viktigaste kulturpolitiska EU-frågan inför EU-valet? 

Liberalerna: Den allra viktigaste frågan handlar om kulturens frihet, om demokrati och yttrandefrihet. I Polen sparkar kulturministern misshagliga museichefer och i Ungern behöver teaterchefer partibok. Liberalerna vill att medlemsländer som kränker mänskliga rättigheter ska kunna straffas genom indraget EU-stöd och ytterst genom att uteslutas ur EU.

Centerpartiet: Det är att fortsätta kraftfullt verka för ett fritt Europa där yttrandefrihet och tryckfrihet respekteras. Kulturens frihet hotas på vissa håll för att dessa grundläggande friheter inskränks. Det kan vi inte acceptera.

Miljöpartiet: Det viktigaste är att stötta fri och kvalitativ journalistik för att motverka spridningen av falska nyheter och alarmistiska budskap som ställer grupper mot varandra. Även olika typer av kulturutbyten och satsningar på unga är viktigt för EU:s framtid. Sådana utbyten lägger grunden för en känsla av ett sammanhållet Europa som jobbar tillsammans, där olikheter respekteras och ses som en styrka, och får komma till uttryck i olika kulturella former.

Vänsterpartiet: Den viktigaste frågan för kulturen är att stoppa EU:s fortsatt marknadsliberala ekonomiska politik, som ligger bakom de nedskärningar/åtstramningar som så allvarligt skadat den gemensamma sektorn, välfärden och kulturverksamheten i så många av EU:s medlemsländer. I ett alltmer högerextremt politiskt klimat med auktoritära högernationalister vid makten så måste vi värna ett fritt utbyte, finansiera fritt kulrututövande och framförallt skydda den konstnärliga friheten.  Kulturen kan vara ett av våra motståndsmedel mot hotet från högerextrema och antidemokratiska krafter. Men då kan den inte bli centralstyrd från Bryssel. 

Socialdemokraterna: Den viktigaste frågan för EUs kulturpolitik är hotet mot kulturarbetares frihet att utöva sitt arbete. Hotet mot demokratin i länder som Ungern och Polen slår direkt emot kulturarbetare. EU-parlamentet har en viktig roll att spela i att sätta press på medlemsländerna som begränsar friheten för kulturarbetare, journalister och utbildningsinstitutioner. Även upphovsrättsfrågan som har varit mycket aktuell de senaste åren är en viktig fråga för oss socialdemokrater.

Moderaterna: Att kulturen kan utvecklas självständigt runt om i Europa, vilket är grundläggande i fria och demokratiska samhällen.

Kristdemokraterna: Ett fortsatt utbyte av studenter mellan Europas universitet, vilket skapar en större förståelse för kulturella likheter och skillnader i Europa.

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anser att kulturpolitik bör vara en nationell angelägenhet, och ser därför positivt på att man inom kulturområdet tillämpar den öppna samordningsmetoden i stället för överstatlig lagstiftning. Dessvärre ser vi ständigt kulturpolitiska utspel från EU:s håll, och vi får ständigt påminna andra partier och EU att kulturfrågorna främst ska vara en nationell angelägenhet när detta sker.
Med det sagt så vill vi förtydliga att vi inte är främmande för frivilligt mellanstatligt samarbete och erfarenhetsutbyte. Det är dock viktigt att man från Europeiska unionens sida inte försöker påtvinga harmonisering på området, utan att de egna nationernas kulturella särarter respekteras.

Feministiskt initiativ: Just nu är den viktigaste frågan ökad mobilitet och ökad tillgänglighet för mindre aktörer, ett bredare mångfaldsperspektiv i att engagera alla delar av Europa i att ta del av kulturens kraft.

Fotnot: Samtliga partier har skriftligt svarat på Kulturnytts enkät