Klimatet kan ta stryk om ogräsmedel förbjuds

1:53 min

Klimatet skulle påverkas negativt om EU förbjuder det mest använda ogräsmedlet inom jordbruket, glyfosat. Den slutsatsen drar Jordbruksverket.

Glyfosat, som finns i det vanliga ogräsmedlet Roundup, är godkänt inom EU till och med år 2022. Efter det kan det komma att förbjudas, om EU-parlamentet fattar beslut om det.

Jordbruksverket har analyserat vilka konsekvenser ett sådant förbud skulle få, och presenterade idag sina slutsatser på ett seminarium i Alnarp i Skåne.

– För jordbruket får det väldigt långtgående konsekvenser, vi har ju liksom inget bra ersättningsmedel att använda istället. Så det blir klart bekymmersamt för svenskt jordbruk om det skulle bli ett förbud år 2022 i EU, säger Jordbruksverkets näringslivschef Håkan Henrikson.

Jordbruksverket har i sin konsekvensanalys tittat på fem exempelgårdar i Skåne, Västerbotten, Småland och Östergötland, och dragit slutsatsen att dieselutsläppen skulle öka med 15-30 procent på gårdarna utan glyfosat.

Skälet till det är att jorden måste harvas och plöjas mer, för att man ska få bort ogräsen innan sådd. Det skulle påverka klimatet negativt.

– Det blir mer traktorkörning, helt enkelt, säger Håkan Henrikson.

Glyfosat är en omdiskuterad kemikalie. Kemiföretaget Monsanto, som tillverkar Roundup, har dömts att betala miljardbelopp till amerikaner som fått cancer efter att ha använt deras ogräsmedel i sina trädgårdar.

EU:s livsmedelsmyndighet Efsa menar att de halter av glyfosat som finns i grönsaker och spannmål inte är farliga för människan, men miljörörelsen vill se ett förbud.

Glyfosat är giftigt för grodor och har i laboratoriestudier visat sig sänka immunförsvaret hos honungsbin.

Enligt Naturvårdsverket saknas fältstudier som kan bekräfta att glyfosat är farligt för bin, men det står klart att bin och andra pollinerande insekter får mindre föda i naturen när glyfosat används, eftersom det minskar mängden blommande ogräs.

Men Håkan Henrikson på Jordbruksverket menar att fördelarna med glyfosat överväger nackdelarna, som forskningsläget ser ut idag.

– Man ska ha klart för sig att om man tar bort glyfosat så kommer säkert något annat ämne att användas mer istället, och det finns ju rätt så många undersökningar som kommit fram till att det är ett lågtoxiskt ämne.

Att det inte är så farligt giftigt?

– Nej, precis.

Enligt Jordbruksverket skulle ett glyfosatförbud dessutom leda till ett större näringsläckage från jordbruket, eftersom mer gödning skulle läcka ut från jorden som harvas. Övergödning bidrar bland annat till döda havsbottnar.

En del höstsåddar skulle utebli, och det skulle sänka matproduktionen.

Men förlusterna för bönderna skulle inte bli så stora, som man förutspått i andra EU-länder, enligt Jordbruksverket. Det handlar om en eller två procent av den totala omsättningen i jordbrukssektorn.