Antibiotikaresistens

Multiresistenta tarmbakterier hos varannan patient på sjukhus i Vietnam

2:17 min

Runt hälften av patienterna som är inlagda på sjukhus i Vietnam är bärare av multiresistenta tarmbakterier som står emot den brett verkande antibiotikagruppen karbapenemer, enligt en studie.

– Det här har bekräftat våra farhågor,säger Håkan Hanberger, professor vid Linköpings universitet och en av dem som står bakom studien.

Infektioner orsakade av karbapenemresistenta bakterier är svåra att behandla och kan bland annat orsaka svår urinvägsinfektion, blodförgiftning och lunginflammation. Bakterierna kan också sprida sina antibiotikaresistensgener vidare till andra bakterier, så att även de blir resistenta.

I studien ingår 2 200 patienter från 63 vårdavdelningar på 12 olika vietnamesiska sjukhus. På patienterna har man tagit bakterieprov från ändtarmen, för att leta efter förekomst av karbapenemresistenta bakterier – och hittade det i runt hälften av patienterna.

Ju längre någon varit inlagd, desto högre är risken att denne är bärare av de multresistenta bakterierna, visade studien.

När forskarna tittade på en separat patientgrupp, nyfödda barn på intensivvårdsavdelningarna – kunde de se en kraftigt ökad dödlighet bland de barn som hade en vårdrelaterad infektion och samtidigt bar på den resistenta bakterien.

– Vi såg en femfaldig riskökning för att barnen skulle gå bort, och det är förstås väldigt oroande. Det här är ett alarm för att förbättra den vårdhygieniska situationen på alla sjukhus i Vietnam, säger Håkan Hanberger.

Förekomsten av karbapenemresistena bakterier i Sverige är fortsatt låg.

– I Sverige har vi ungefär 150 fall per år, och det är nästan försumbart jämfört med situationen i Vietnam. Om vi hanterar antibiotika på rätt sätt och har god vårdhygien på våra sjukhus är inte det här något stort hot inom den närmsta tiden. Men preventiva åtgärder och god vårdhygien inom all vård är förstås mycket viktigt, säger Håkan Hanberger, professor vid Linköpings universitet.

Referens: Dien M.Tran, et al. 2019. High prevalence of colonisation with carbapenem-resistant Enterobacteriaceae among patients admitted to Vietnamese hospitals: Risk factors and burden of disease. Journal of Infection, publicerad online. Doi: 10.1016/j.jinf.2019.05.013