Avloppsslam

Med ny metod ska mer kväve återvinnas från reningsverken

2:06 min

En ny metod ska öka återvinningen av kväve från reningsverken. Ämnet som finns i avloppsvattnet omvandlas till kristaller som sedan kan användas som gödsel på åkrarna.

Det är miljöföretaget Ragnsells innovationsföretag Easymining som nu fått EU-bidrag på 19 miljoner kronor för att bygga pilotanläggningar och utveckla sin teknik som ska kunna fördubbla återvinningen av kväve från de svenska reningsverken.

Det är idag bara en mindre del av kvävet från reningsverken, ungefär 20 procent, som kan återföras till jordbruket genom att bönder sprider avloppsslam på åkrarna.

Den största delen av näringsämnet kväve som kommer från våra toaletter passerar en biologisk reningsprocess i reningsverken och släpps sedan ut i luften som kvävgas.

Den nya metoden ska kunna minska mängden kväve som släpps ut i luften genom att en del av det lösta kvävet i avloppsvattnet omvandlas till kristaller. Det här kvävet i fast form kan sedan återföras till lantbruket.

Till skillnad från avloppsslammet ska kvävet i den nya metoden inte innehålla några föroreningar. De svenska reningsverkens branschorgan heter Svenskt Vatten, där Anders Finnson är miljöexpert. Han uppskattar att den nya tekniken ska kunna fördubbla återvinningen och återföringen av kväve till jordbruket:

– Det här tror jag är ett väldigt viktigt projekt. Det ger ju möjligheter att återföra ännu mer kväve från reningsverken till jordbruksmark, säger Anders Finnson.

Andra metoder för att utvinna kväve ur reningsverk har enligt honom visat sig dyra.

– Det har gjorts internationellt på ett fåtal ställen, men de metoderna drar väldigt mycket energi. Så det här är verkligen ett genombrott, säger han.

Ökad kväveåtervinning skulle också kunna minska dagens gödselkostnader, eftersom den kvävegödsel som idag tillförs lantbruket är resurskrävande och kostar mycket energi.

En annan fördel med att minska dagens biologiska rening är att den släpper ut lustgas som är en kraftfull växthusgas.

– Vi har länge sökt efter tekniker där vi kan återföra mer kväve. Den drar mindre energi än dagens metod, den innebär en mindre klimateffekt, och vi kan också återföra mer kväve till jordbruksmarken, säger Anders Finnson.