För att minska utsläpp

Förslag: Mer klimatpengar till industrin

1:51 min

Regeringen föreslår mer statliga pengar för att minska industrins koldioxidutsläpp. Klimatpremien till elbussar utökas och överföring av gods från landsväg till sjöfart gynnas.

Det så kallade Industriklivet bör öka till 600 miljoner kronor per år de närmaste åren, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

– Det är ju viktigt att alla i samhället ska vara med på resan till nollutsläpp. Det finns vissa tunga industrier som står för väldigt stora utsläpp i dag och de behöver göra tekniksprång. Och det är bråttom, säger Isabella Lövin.

Det finns de som inte gillar Industriklivet. Hur bedömer du det politiska stödet för 600 miljoner kronor på sikt?

– Jag hoppas att vi kan ha ett brett stöd för det i Sveriges riksdag. Det är något som industrin verkligen varmt har välkomnat, säger Lövin.

– Jag noterar, att andra förslag från andra partier, som handlar om att man istället ska göra ett avdrag för sina kostnader för en omställning, det är inget som industrin vill se. Det här är investeringar här och nu som behöver göras. Man kan inte konstruera ett stöd på det sättet att man kan göra avdrag från vinster som ännu inte finns, säger Isabella Lövin.

Industrin orsakar cirka en fjärdedel av de svenska växthusgasutsläppen. Klimatmålet för svensk industri är att växthusgasutsläppen ska ha upphört år 2045, eller att koldioxid ska fångas in på något sätt.

Industriklivet är ett statligt stöd till teknikskifte i den industri som har svårast att få ned sina utsläpp; dit hör bland annat stålindustrin och cementindustrin, där koldioxid kommer ur själva processen. Regeringen föreslår 600 miljoner kronor årligen för åren 2020-2022.

Regeringen vill också rikta pengar till att minska klimatpåverkan från fordon.

Inrikes transporter svarar för runt en tredjedel av Sveriges utsläpp, och minskar inte alls i den takt som krävs för att nå målet, att år 2030 ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010.

Regeringen föreslår att klimatpremien till elbussar nästa år ökar med 20 miljoner kronor till 120 miljoner, och att den dessutom kan finansiera eldrivna lastbilar och arbetsfordon.

– Vi vill också ge möjlighet till arbetsmaskiner, det vill säga traktorer och andra tunga maskiner som används i jordbruket att övergå till el, säger Isabella Lövin.

Ett tredje förslag gäller att förstärka och förlänga ekobonussystemet som ska gynna att godstransporter flyttas från landsväg till fartyg.