Ökad oro på bibliotek

Fackförbund kräver nolltolerans mot hot och våld på biblioteken

2:17 min

DIK presenterar i dag en medlemsenkät om arbetsmiljön. De menar att den ”sociala oron” har ökat.

Fackförbundet DIK:s ordförande Anna Troberg vill se olika åtgärder för att minska problemen. Hon vill även att biblioteken ska få mer resurser, och menar att det behövs för att arbetsgivarna ska kunna ta sitt arbetsgivaransvar.

– Sedan måste man också stärka upp samhället runt omkring biblioteken. Vi kan se att på de ställen där samhället har tagit ett kliv tillbaka, där det är svårt för folk med missbruksproblem att få hjälp, där där man lägger ner ungdomsverksamhet och den typen av saker, där ökar problemen på biblioteken, säger Anna Troberg.

En tredjedel av de som tillfrågats i DIK:s enkät har svarat, och siffrorna pekar på det man kallar "social oro" har ökat på biblioteken under de senaste två åren. Social oro kan vara grupper eller individer som bryter mot bibliotekets regler eller bråkar med andra besökare till exempel.

Antal upplevelser av "aggressivt beteende" har också blivit vanligare, enligt de som svarat.

Samtidigt har andelen bibliotekarier som utsatts för kränkningar minskat under samma period.

Man kan också se att 97 procent av svaranden oftast eller alltid har känt sig trygga på de bibliotek där de har arbetat.

Faktumet att det bara är en tredjedel av de tillfrågade som har svarat på enkäten säger Anna Troberg vägs upp av att urvalet av de som har svarat är representativt.

– Resultatet kan man lita på, säger hon.

Kan det inte vara så att de som inte är så engagerade, till exempel inte känner sig så utsatta, inte har brytt sig om att svara?

– Nej, de resultat som kommer fram i rapporten är också det som kommer fram när vi är ute och pratar med våra medlemmar runt om i landet, säger Anna Troberg.