Skolenkäten – så gjorde vi

Under året har det från många kommuner hörts protester mot besparingar inom skolan. Sveriges Radios enkät till alla landets kommuner bekräftar bilden av att 2019 varit ett tufft ekonomiskt år för den kommunala grundskolan. Och nästa år ser ut att bli ännu tuffare.

Bakgrund
Under året har det på många håll i landet protesterats mot besparingar inom skolan. Bland annat gick tusentals lärare i våras ut och demonstrerade, i ett initiativ kallat Lärarmarschen.

Samtidigt finns det nu tecken på att den ekonomiska konjunkturen avmattas och att kommunernas skatteintäkter ökar långsammare än de senaste åren.

Vi ville försöka få en helhetsbild över hur kommunernas ekonomiska situation påverkar den kommunala grundskolan. Hur stora är behoven av besparingar, vad är det skolorna sparar in på, vilka kostnader utgör de största utmaningarna för skolorna?

Enkäten
Vi skickade ut en enkät till förvaltningscheferna med ansvar för grundskolan i alla landets 290 kommuner. 

Enkätundersökningen genomfördes mellan den 8 september och den 2 oktober. Vi fick in svar från 262 av 290 kommuner, vilket innebär en svarsfrekvens på 90 procent.

Enkäten är gjord i samarbete med Sveriges Radios 25 lokala P4-kanaler. Med start den 8 oktober kommer nyhetsinslag, reportage och debatter om den kommunala grundskolans ekonomiska förutsättningar och utmaningar att höras i både P1 och lokala P4-kanaler runt om i landet.

Frågor och svar
Följande frågor kring ekonomi, besparingar och kostnader fick skolcheferna svara på. I parentes efter varje svarsalternativ framgår hur många som valt det alternativet. Av utrymmesskäl redovisas inte svaren på frågor som genererat fritextsvar.

1a. Har ni under 2019 effektiviserat/genomfört besparingsåtgärder inom grundskolan på grund av underskott?
- Ja (151)
- Nej (111)
(Om "nej" vidare till fråga 2)

1b. Har ni under 2019 genomfört effektiviseringar/besparingsåtgärder i grundskolan som inneburit minskning av personal i förhållande till antal elever?
- Ja (79)
- Nej (72)
(Om "nej" vidare till fråga 1d)

1c. Inom vilka personalkategorier har ni minskat på antalet anställda per elev? (Möjligt att välja flera alternativ.)
- Lärare (33)
- Elevassistenter (64)
- Lärarassistenter (8)
- Elevhälsan (11)
- Måltidspersonal (4)
- Bibliotekspersonal (5)
- Annat: (26)

1d. Har grundskolan i din kommun effektiviserat/sparat in på annat än lönekostnader under 2019?
- Ja (131)
- Nej (20)
(Om "nej" vidare till fråga 2)

1e. Vad av följande har ni sparat in på under 2019? (Möjligt att välja flera alternativ.)
- Läromedel (44)
- Datorer/IT-verktyg (29)
- Elevaktiviteter (31)
- Personalaktiviteter (63)
- Skolmaten (9)
- Administration (75)
- Lokaler (53)
- Annat: (45)

2. Hur har undervisningsgruppernas storlek utvecklats i grundskolan under 2019?
- De har blivit större (54)
- De har blivit mindre (8)
- Oförändrat (189)

3. Bedömer du i dagsläget att grundskolan kommer att kunna hålla sin budget i år?
- Ja (97)
- Nej (130)
- Oklart (35)

4a. Med den kunskap du har idag om de ekonomiska förutsättningarna för 2020, hur bedömer du sannolikheten för att grundskolan kommer att behöva genomföra effektiviseringar/besparingsåtgärder under 2020?
- Det är mycket sannolikt (134)
- Det är ganska sannolikt (66)
- Det är inte sannolikt (38)
- Oklart (24)
(Om "inte sannolikt" eller ”oklart”, vidare till fråga 5)

4b. Bedömer du att effektiviseringar/besparingsåtgärder under 2020 kommer att innebära att ni minskar antalet anställda per elev i grundskolan?
- Ja (133)
- Nej (66)
(Om nej, vidare till fråga 4d)

4c. Inom vilka personalkategorier bedömer du i dagsläget att ni kan komma att behöva minska på antalet anställda per elev under 2020? (Möjligt att välja flera alternativ.)
- Lärare (61)
- Elevassistenter (108)
- Lärarassistenter (19)
- Elevhälsan (27)
- Måltidspersonal (14)
- Bibliotekspersonal (12)
- Annat: (44)

4d. Finns det andra områden än personalkostnader som du i nuläget bedömer att ni kommer att behöva genomföra effektiviseringar/besparingsåtgärder inom under 2020?
- Ja (167)
- Nej (32)
(Om "nej" vidare till fråga 5)

4e. Inom vilka områden bedömer du att ni kommer att behöva genomföra effektiviseringar/besparingsåtgärder under 2020? (Möjligt att välja flera alternativ.)
- Läromedel (52)
- Datorer/IT-verktyg (53)
- Skolmaten (25)
- Elevaktiviteter (27)
- Personalaktiviteter (62)
- Annat: (95)

5. Vilka faktorer har påverkat grundskolans ekonomi mest de senaste åren? (Möjligt att välja flera alternativ.)
- Lärarnas löneutveckling (137)
- Ökade lokalkostnader (111)
- Ökat antal elever (136)
- Minskat antal elever (24)
- Konkurrens från friskolor (28)
- Tillskott av nyanlända elever (154)
- Annat: (71)

6. Vilka är de största ekonomiska utmaningarna för grundskolan i din kommun de närmsta åren? (Möjligt att välja flera alternativ.)
- Lärarnas löneutveckling (103)
- Ökade lokalkostnader (126)
- Ökat antal elever (121)
- Minskat antal elever (33)
- Konkurrens från friskolor (22) 
- Tillskott av nyanlända elever (57)
- Annat: (87)