Pen mange!

6:07 min

Isof istitutionen för språk och folkminnen si jekh themeski organizatcia jekh myndighet khaj zhutij e diferentne minoritetne chiban thaj e shvedicko chib ando them. Trajosko Drom las zhutipe pe jekh projekta.