KULTURARV

Unika fornminnet Helgöboplatsen riskerar att förstöras – oklart vem som är ansvarig

8:23 min

På Helgö, en av Mälaröarna i Ekerö kommun, finns ett unikt fornminnesområde från 500 talet. Av arkeologerna anses "Helgöboplatsen" vara betydligt mer intressant än det närliggande kulturarvet Birka. Men numera behövs en kunnig guide för att besökare ska förstå vad som döljer sig under sly och gräs.

Helgö betyder också den heliga ön, vilket antyder att det också funnits en viktig kultplats här. Marken får inte bebyggas eftersom den idag klassas som ett unikt fornminnesområde.

På grund av en serie förändringar, bland annat i kommunens detaljplan, kan nu Statens Fastighetsverk, som förvaltar området, begära att Luruddens tomtägareförening genom inlösen tvingas ta över marken. Det innebär både en kostnad för föreningen och ett skötselansvar för ett unikt fornminnesområde.

Bernt Malmros, en av tomtägarna i området med speciellt intresse för fornminnena är oroad över utvecklingen. Helgöbosättningen är redan i dag styvmoderligt behandlad. Här är igenväxt och en av de få informationsskyltarna, om vad som döljer sig under marken, ligger på backen.

Som gymnasist var Bernt Malmros med och grävde här på 1960- talet efter att Helgöboplatsens fornlämningar upptäckts av en slump, när en av sommarstugeägarna skulle resa en flaggstång på sin tomt.
Efter det påbörjades omfattande arkeologiska utgrävningar och fynden och själva bosättningen anses bland arkeologer som betydligt mer intressant än det närliggande världsarvet Birka. Det var också då som staten via donationer fick äganderätten för tomter i området för att de inte skulle bebyggas.

2015 tog Statens Fastighetsverk över ansvaret för marken från Riksantikvarieämbetet. Samma år beslutade Ekerö kommun att Statens Fastighetsverks fastigheter på Helgö skulle utgöra parkmark i en ny detaljplan och nu, i samband med att tomtägareföreningen kanske ombildas till en samfällighet vill alltså Statens Fastighetsverk överlåta sin mark och ansvaret för fornminnesområdet till tomtägarna.

Man hänvisar till en offentlig utredning från 2013 där Helgöbosättningen finns med på en lista över mark som staten inte måste äga av kulturhistoriska skäl.

Bernt Malmros är upprörd. Hur kan staten välja att inte ta ansvar för Helgös unika fornminnen på Lurudden, frågar han sig.

Även Gunilla Lindberg som varit politiker i kommunen för liberalerna i 15 år är upprörd. Hon vill istället att  stat och kommun ska ta sitt ansvar och  utveckla området, för att på sikt knyta ihop det med världsarvet Birka och göra fornlämningsområdet på Helgö mer tillgängligt för allmänheten.

Tomtägarna i området får i samband med eventuellt inlösen ansvar för att sköta den gemensamhetsanläggning där fornlämningarna finns. Det innebär alltså att de också ska se till att fornlämningarna på området inte skadas genom bebyggelse eller på annat sätt.

Jonas Orring är teknik och exploateringschef på Ekerö kommun och svarar därmed för genomförandet av kommunens detaljplaner. Han backar bandet till 2013 för att förklara det uppkomna läget. Då beslutade VA -nämnden att Ekerö kommun var skyldig att dra kommunalt vatten och avlopp i området. Praxis är då att också planlägga området och lägga fast vilka bestämmelser som ska råda.

När kommunen satte igång sin planläggning var en viktig faktor att inte släppa fram ny bebyggelse pga områdets karaktär. Jonas Orring såg statens närvaro och dess obebyggda tomter som en garant för det. I samrådsförfarandet framhölls också att allmänheten skulle ha tillgång till området. Därför kom det för Jonas Orring som en överraskning att staten nu vill frånträda sin mark och sitt ansvar för området.

Ulf Hofstedt, handläggande tjänsteman på Statens Fastighetsverk, menar att den uppkomna situationen på Helgö är inte bara ny och överraskande för Luruddens tomtägarförening , för tjänstemän och politiker i Ekerö kommun utan också för Statens Fastighetsverk. Ärendet är unikt, hävdar han, men tror och hoppas att tomtägareföreningen har större möjlighet att vårda det unika området än vad staten har.

Frågan är bara hur det ska gå till.