Karlsborg

Vättern i riskzon för förorenat område

2:05 min

Försvaret planerar för att dränera kring ett flygfält i Karlsborg där marken runtomkring är förenad. Detta trots varningar om risken för Vättern.

Försvarsmakten ska göra en handlingsplan för områden som förorenats av PFAS-kemikalier. Senast den 1 juni ska planen vara färdig. Samtidigt planerar man för dränering av ett förorenat område vid Vättern.

I Karlsborg vid Vättern finns en flygplats, som försvarsmakten vill ta i bruk igen, men det krävs dränering av mark med mycket höga halter PFAS efter brandövningar med släckskum.

Försvarsminister Peter Hultqvist vill inte kommentera det ärendet just nu:

– Det här är ett ärende som handhas av ansvariga myndigheter. Eventuella kommentarer får jag hänvisa till dem.

Nyligen gav Länsstyrelsen i Västra Götaland tillstånd till dränering, trots att flera myndigheter avrått.

 Men är det rimligt satsa på en sådan verksamhet med de med de konsekvenser det kan få för en stor dricksvattentäkt?

– Jag bara säger, att nu vill vi att man ska åtgärda det här med PFAS och vi vill att man tar fram en samlad handlingsplan.
Vi ser det här problemet när det gäller både mark och vatten och även dricksvattentäkter på flera platser som förorenats med PFAS.
Vi försöker vara offensiva i frågan. Sen har vi ju regelverk som styr var det man får göra och inte göra och jag uppfattar att Försvarsmakten håller sig inom det regelverket, säger Peter Hultqvist

Karlsborg är bara ett av många förorenade områden. Försvarsmakten har kartlagt områden där brandsläckskum som innehåller PFAS har använts och hittills hittat flera platser med förorenad jord och höga halter i dagvatten.

I juni ska Försvarsmakten ha en handlingsplan för hantering av de här områdena.

PFAS-kemikalier finns i tusentals former och Försvarsmakten är bara en av många som använder olika produkter.