Barnombudsmannen

BO säger nej till förslag om betyg i årskurs fyra

2:18 min

Regeringen och samarbetspartierna har bestämt att alla skolor som vill ska kunna införa betyg från årskurs fyra. Men Barnombudsmannen säger nej till förslaget.

Det stämmer inte överens med Barnkonventionen att låta rektorn bestämma om fjärdeklassarna ska få betyg, säger Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin.

– Problemet är ju att barn och föräldrar nu, enligt det nya förslaget, inte skulle få möjlighet att yttra sig, och det finner vi anmärkningsvärt, nu när Barnkonventionen har blivit lag, säger Elisabeth Dahlin.

Vad tycker du att regeringen bör göra nu?

– Det är viktigt att ytterligare barnkonsekvensanalyser görs, utifrån ett barnrättsperspektiv, med Barnkonventionen som utgångspunkt, innan man går vidare med betyg från årskurs fyra.

Just nu pågår ett försök med betyg från årskurs fyra, på några skolor i landet. Men regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har enats om att ändra regelverket, så att alla skolor som vill ska kunna ge fjärdeklassare betyg.

Det är rektorn som ska bestämma om eleverna på en viss skola ska få betyg i sexan – eller redan i fyran.

För att få delta i den nuvarande försöksverksamheten krävs att de berörda eleverna – och deras vårdnadshavare – har haft möjlighet att yttra sig. Men den möjligheten ska tas bort, enligt utbildningsdepartementets promemoria som nu varit ute på remiss.

Barnombudsmannen tycker att förslaget är bekymmersamt och avstyrker. Även Skolinspektionen skriver i sitt remissvar att elevernas möjlighet att yttra sig i frågan bör finnas kvar, eftersom "betyg är en fråga som i hög grad rör eleverna".

Barnombudsmannen hänvisar till Artikel 12 i Barnkonventionen, där det står att alla barn har rätt att komma till tals.

– Vi anser att skälen för förslaget om att låta en enskild rektor besluta om betyg saknar ett barnrättsperspektiv. Det perspektivet behöver förstärkas, inte försämras, nu när det är lag, säger Elisabeth Dahlin.

Barnombudsmannen anser också att införandet av betyg i årskurs sex måste utvärderas ordentligt, innan man fattar nya beslut om betyg i lägre årskurser.

Förslaget att utöka möjligheten till betyg från årskurs fyra får blandade reaktioner av övriga remissinstanser. Sveriges Kommuner och Regioner och Friskolornas riksförbund är positiva, men tycker att skolhuvudmannen, inte rektorn, ska fatta beslut.