Coronaviruset

Pandemiplaner saknar krav på skyddsutrustning

De tre storstadsregioner som drabbats hårdast av coronaviruset saknar krav på att de ska hålla lager av skyddsutrustning i sina epidemiberedskapsplaner.  Det visar Ekots granskning.

– Jag tycker det är ett felaktigt beslut. Jag tycker regionerna borde planerat sin verksamhet på ett annorlunda sätt, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Förra veckan slog landets tre största regioner larm. Befintliga lager av personlig skyddsutrustning för vårdpersonal var för små och riskerade ta slut. Och tecken fanns att nya leveranser inte kom fram.

– Det är ansträngt, vi har ett behov av fortsatta leveranser till våra anställda, säger Iréne Svenonius (M) finansregionråd i Stockholm.

I Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens pandemiplaner har det sedan åtminstone 2009 funnits en tydlig uppmaning till regionerna om att hålla ett lager av skyddsutrustning för det ökade behov som en pandemi innebär. Det är regionernas ansvar att se till att vårdpersonalen har tillgång till skyddsutrustning.

Men när Ekot granskar de tre största regionernas pandemiplaner visar det sig att de saknar krav om lagerhållning i sina generella epidemiberedskapsplaner.

Inte hos någon av de tre största regionerna Stockholm, Skåne eller Västra Götaland finns det med. I Skåne och Västra Götaland fanns tidigare skrivningar om lagerhållning med, men det saknas i de nuvarande epidemiberedskapsplanerna.

Att behovet av lagerhållning försvunnit från regionernas pandemiplaner var inget som statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten kände till.

– Intressant observation. I det här läget hade det varit väldigt bra om inte bara skrivningen varit kvar. Även ett konkret lager hade ju varit väldigt bra att ha, säger Anders Tegnell.

Har ni som expertmyndighet på något sätt tonat ner vikten av lagerhållning?

– Nej absolut inte det här är en av de viktigaste grundstenarna i all beredskap. Så vi har absolut inte tonat ned det. Så från vår sida finns inga sådana signaler, säger Anders Tegnell.

Men Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Skåne vet inte varför skrivningen om lagerhållning inte finns med i den nya planen men tror att det är en del av en allmän trend

– Man beställer när lagren tar slut, det har blivit ett skifte i Sverige, och det är farligt tycker jag, och det är en lärdom man måste dra, säger Carl Johan Sonesson.

Han betonar att man i Skåne ändå haft ett visst lager av skyddsutrustning, men att det varit för litet. Liknande besked kommer från Stockholm och Västra Götaland.

Efter att coronasmittan börjat sprida sig på allvar i Kina gjorde regionerna nya beställningar av skyddsutrustning. Med olika utfall. I Skåne kom en större leverans fram i fredags. Västra Götaland har fått in några leveranser men i mindre kvantiteter än man beställt. Sämst gick det för Stockholm där flest drabbade finns.

– Vi hade en väldigt stor leverans som skulle komma från Tyskland men den stoppades av den tyska regeringens exportförbud från Tyskland.

Johanna Sandwall på Socialstyrelsen är kritisk till regionernas bristande lager.

– Jag tycker att det är både felaktigt och lite märkligt.

Vad tror du det beror på?

 – Jag tror att det tyvärr handlar om ekonomi. Jag tror att de är ekonomiska modeller som gör att det är billigare att ha saker på vägarna. När det fungerar är det toppen, men när vi får en störning så fungerar det inte särskilt väl

Bristen på material i regionerna har lett till att Socialstyrelsen nu tar över huvudansvaret för beställningar av skyddsutrustning och jobbar för att få i gång inhemsk produktion.

Socialstyrelsen får också möjlighet att  fördela skyddsutrustning mellan regioner och kommuner.

FÖRDJUPNING PANDEMIPLANERING:

2009 publicerade Socialstyrelsen skriften ”Nationell plan för pandemisk influensa – med underlag för regional och lokal planering”. Här står det:

”Förbrukningsmateriel. För att landsting och kommuner ska vara bättre rustade inför en stor epidemi bör de bygga upp någon form av lager av förbrukningsmaterial”

Längre ner specificeras att det handlar om just den skyddsutrustning det nu råder brist på.

”Exempel på förbrukningsmateriel som kommer att vara viktigt och där behovet kommer att öka:

* Munskydd (klass I R eller II R, enl. SS-EN 14683) som skydd mot droppsmitta

* Andningsskydd, filtrerande halvmasker (FFP3 eller FFP2), som skydd mot luftburen smitta

* Handdesinfektionsmedel

* Handskar

* Plastförkläden

* Visir

* Ytdesinfektion ”

 Socialstyrelsen skriver:

”Det är viktigt att lyfta denna fråga inom landsting och kommuner och att engagera upphandlingsenheter.”

I nästa rapport från 2012 är Socialstyrelsen ännu tydligare. Bör-satsen har bytts ut mot en krav-sats

 ”För att landsting och kommuner ska vara bättre rustade inför en pandemi krävs att de bygger upp lager av förbrukningsmaterial. Som arbetsgivare har både landsting och kommuner ansvar både vad gäller skyddsutrustning för personal och för katastrofmedicinsk beredskap”

2014 tar Folkhälsomyndigheten över ansvaret för beredskapsplaneringen från Socialstyrelsen.

I deras ”Planering för beredskap mot pandemisk influensa” från 2015 är kravet på lagerhållning av skyddsutrustning kvar.

Det inskärps också att det enligt lag är arbetsgivarens (alltså regionernas) ansvar att se till att skyddsutrustning finns.

”Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) skyldig att ge instruktioner om skyddsåtgärder och tillhandahålla personlig skyddsutrustning.”

I sin senaste skrift från 2019 poängterar Folkhälsomyndigheten att det är ett arbete som ska göras mellan pandemier.

”Planera för ett ökat behov av tillgång till kringutrustning som kan behövas under en pandemi till exempel skyddskläder, kanyler, andningsskydd, engångsmasker, reagenser för laboratorieanalyser m.m.”

Men det visar sig att uppmaningarna inte hörsammats. Lagren av skyddsutrustning är för små. I Socialstyrelsens lägesrapport från den 9 mars står det:

”Flertalet regioner har rapporterat om brist eller risk för brist på personlig skyddsutrustning och provtagningsmateriel. Vid denna inventering rapporterades det sammanlagda antalet personlig skyddsutrustning i Sveriges regioner tillräckligt för 5806 diagnosbesök och 1444 vårddygn.”

Det är enligt de experter Ekot talat med långt ifrån tillräckligt för att klara ett utbrott av coronaviruset i Sverige. Som jämförelse kan sägas att beredskapslagret för antivirusläkemedel som Folkhälsomyndigheten ansvarar för ska räcka till att behandla två miljoner patienter i händelse av pandemi.

Ekot har granskat pandemiplaneringen i det tre största regionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

I Stockholm finns inget krav på lagerhållning i regionens epidemiberedskapsplan. Det har aldrig funnits där enligt regionen. Men i en äldre plan för influenspandemiplanering från 2007 nämns behovet av att se till att det finns lager av skyddsutrustning

”Se över lager av kirurgiska munskydd med och utan visir, andningsskydd,skyddsglasögon”, står det i planen.

Planen uppdaterades senast 2009 men gäller fortfarande enligt region Stockholm

 Iréne Svenonius, finansregionrådet i Stockholm, säger att Stockholm också haft ett centralt lager för bland annat skyddsutrustning men att det inte bedöms vara tillräckligt för att klara coronaepidemin.

Hon betonar att det är bättre med ett nationellt ansvar för lager av skyddsutrustning och att det också behövs inhemsk produktion.

– Vi kan inte vara beroende av import. När vi ser hur andra länder, som jag ser det, i strid med EU-förordningar stoppar leveranser så får ju vi som land problem. Det behövs produktion i Sverige och där det läggs beställningar inte var och en av 21 regioner utan av Sverige som land för vi måste hålla ihop gemensamt.

I Västra Götalands planering för 2006 stod det:

” Lagerhållningen av adekvata andningsskydd bör utökas. En årsförbrukning motsvarande 8.000 andningsskydd bör hållas i lager i regionen. Nationella riktlinjer och nationell upphandling efterfrågas. Beredskapsskedet eller WHO fas 4-5: - Intensifierad information och spridning av hygienriktlinjer. - Översyn på enhetsnivå av lager av skyddsutrustning (handskar, förkläden/skyddsrockar, munskydd, andningsskydd, visir/skyddsglasögon)”

Men i den uppdaterade versionen från 2016 nämns något behov av lager av skyddsutrustning inte alls.

– Långsiktigt har vi inte material så det räcker men i det akuta läget har vi material. När det gäller skyddsutrustning så är det korta lager, vi har ju fortfarande i de lager vi har men vi har inte tillräckligt eftersom det inte går att beställa säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

Inte heller hon vet varför behovet av lagerhållning inte längre nämns i pandemiplanen. Men hon tror att regionen följer ett mönster i hela landet:

– I dagens läge är det ingen som ligger på stora lager varken i regionerna eller i leverantörskedjorna. Det är ju en avvägning på hur mycket vi ska ha i lager och hur mycket vi omsätter, säger Ann Söderström.

– Det kommer sig ju av att vi har just-in-time på det mesta i sjukvårdslogistik idag, säger Johnny Magnusson, moderat regionråd i Västra Götaland.

Han kände inte till att behovet av lagerhållning var borttaget ur pandemiplanerna.

– Men vi har varit medvetna om att vi har en svaghet där. När det blir en sån här världsomfattande pandemi, det är ju en lite ny situation, det får man naturligtvis utvärdera och dra slutsatser inför framtiden, men en viss uthållighet har vi och vi har börjat mobilisera för att få fram mer.

I region Skånes beredskapsplan för epidemier från 2012 står det:

”Enligt Socialstyrelsens Nationella plan för pandemisk influensa (maj 2009) bör landsting och kommuner bygga någon form av lager av förbrukningsmaterial. Inledningsvis kan man se över hur långt befintliga lager räcker, hur avtal ser ut, osv. Nedan kommer exempel på förbrukningsmaterial som kommer att vara viktiga och där behovet kommer att öka. Munskydd klass 1R eller II R, Andningsskydd (FFP3 eller FFP2), handdesinfektionsmedel, handskar, plastförkläden, visir samt ytdesinfektion”

Men i den senaste beredskapsplanen från 2019 har behovet av lager tagits bort Istället ska behovet ses över i ”god tid” innan en pandemi och: ”Centrala inköp av skyddsutrustning och förbrukningsmateriel till regionen kan bli aktuellt och dessa bör planeras i god tid innan förväntad pandemi.”

Enligt Carl Johan Sonesson, moderat ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden hade regionen ett lager av skyddsutrustning, men det framgick tidigt att det inte var stort nog.

– Vi kunde ju se här att vårt lager inte skulle räcka. Nu var vi ute i god tid ändå i Skåne och beställde ut extra lager när vi såg det i Kina var på gång. Så för egen del har vi klarat ut det bra , säger Carl Johan Sonesson.

I fredags kom äntligen en större leverans fram som beräknas räcka för regionen, enligt Carl Johan Sonesson.

Men varför man plockat bort kravet på lagerhållning i pandemiplanen kan han inte svara på.

I de rekommendationer som Socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten har gett har det hela tiden stått att det är viktigt att man har ett lager av skyddsutrustning. Samtidigt har det här försvunnit ur pandemiplanerna inte bara hos er utan också hos andra. Har man inte läst de här rekommendationerna?

– Jo det har man nog gjort. Men man har väl varit lite naiv i Sverige, en förklaring kan ju vara att vi varit förskonade från kriser i Sverige under många år.

Texten är uppdaterad efter följande rättelse:

I mars rapporterade Ekot att flera regioner däribland Stockholm plockat bort skrivningar och krav om lagerhållning av skyddsutrustning ur sina pandemiplaner.

Nu har region Stockholm gått igenom sina pandemiplaner och meddelat att det aldrig funnits något krav på lagerhållning i regionens generella epidemiberedskapsplan. Däremot finns en skrivning i regionens så kallade influensapandemiplan som skrevs 2007.  Planen har inte uppdaterats sedan 2009 men gäller fortfarande, enligt region Stockholm. I planen står det att regionen ska citat:

”Se över lager av kirurgiska munskydd med och utan visir, andningsskydd, skyddsglasögon”.

Skrivningen om lagerhållning är alltså inte bortplockad. Något krav på hur stort lagret ska vara finns dock inte med i planen.