Shaj te pachas ande sako falo khaj si pe Socialne medi?

6:18 min

Sako djes avel but informatsia thaj but manush ginaven but pe socialne medi, feri sar si? Si o manush te pachal ande sako falo?
Sar te djanel pe ke variso si chacho?

Shunen so phenel o Jack Werner khaj sicharel manushen te dikhen kritichno pe nevimata thaj e romni Fatima Kalandare.