Klimat

Att plantera skog för att klimatkompensera innebär risker

1:59 min

Att plantera skog har ofta framförts som en strategi för att dämpa klimatförändringar. Men det finns risker som ofta glöms bort, hävdar forskare i en artikel i Science.

Anders Lindroth, professor i naturgeografi vid Lunds universitet, menar att artikeln belyser en viktig fråga.

– De tar upp många olika aspekter på riskerna som vi kan förvänta oss i framtiden. Med varmare klimat så blir det ökad risk för bränder, torka, insektsangrepp och så vidare, säger han.

Att plantera skog för att klimatkompensera är en kostnadseffektiv strategi som kan ha fördelar även för den biologiska mångfalden. Men det måste hanteras rätt, skriver forskarna i Science.

En störning i en stor skogsplantering kan göra att hela klimatinvesteringen går förlorad. En skogsbrand skulle exempelvis innebära att all den koldioxid som träden samlat på sig släpps ut i atmosfären igen. Och forskarna menar därför att mer kunskap behövs och att riskanalyserna måste kommuniceras tydligare till beslutsfattare.

I Sverige har frågan ännu inte haft så stort utrymme men det blir allt mer aktuellt, menar Anders Lindroth. I en statlig utredning som kom tidigare i år, "Vägen till en klimatpositiv framtid", diskuteras det, men Anders Lindroth menar att även här är informationen om riskerna bristfällig.

– Man går inte alls in på djupet på det och man drar inte några slutsatser om hur man ska hantera riskerna, säger han.

Mattias Lundblad är miljöanalysspecialist på Sveriges lantbruksuniversitet och var även delaktig i utredningen. Han menar att syftet med den inte var att göra en djupare analys av riskhantering för åtgärder som till exempel skogsplantering.

Men han håller med om att kunskapen om riskerna behöver ökas, också för att det vanliga skogsbruket ska klara sig.

– Vi vet ju inte tillräckligt om de risker som vi känner till och hur de utvecklas i framtiden. Medvetenheten finns, men kunskapen behöver förbättras, säger han.

Referenser: 
Anderess, W. et al. "Climate-driven risks to the climate mitigation potential of forests". Science. 2020. DOI: 10.1126/science.aaz7005.

SOU 2020:4. Vägen till en klimatpositiv framtid. Hämtad från: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-20204/