Musikhjälpen 2019

Hit går pengarna från Musikhjälpen 2019

Sexuellt våld finns under och efter krig och konflikter världen över. Människor i alla åldrar utsätts och många gånger lämnas överlevare med livslånga skador, trauman och stigman - medan många förövare går ostraffade.

Radiohjälpen håller just nu på att få ut pengarna som samlades in till Musikhjälpen 2019. Klicka på kartan för att läsa mer om projekten som hittills beviljats pengar.

PMU I DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO, 6,1 MILJONER
I Demokratiska Republiken Kongo (DRK) pågår en av världens mest komplexa och utdragna humanitära kriser. Många miljoner människor är i behov av humanitärt stöd och i det konfliktdrabbade landet är nivåerna av sexuellt våld väldigt höga. Konflikten och våldet har eroderat samhället, skapat negativa och normer och attityder och försvagat eller helt förstört skyddsnäten. Överlevare av sexuellt våld stigmatiseras och diskrimineras ofta och tillgången till vård är väldigt begränsad. Men det finns också många i landet som arbetar för att våldet ska stoppas. PMU är en av organisationerna på plats och som arbetar med att förebygga våldet men också tillhandahålla säker och kvalitativ vård till överlevare.

KVINNA TILL KVINNA I IRAK, 4 MILJONER
Irak har sedan länge levt med väpnad konflikt inom landet, har en viktig roll regionalt och även varit av geopolitiskt intresse internationellt. Landet har också en närvaro av väpnade extremistgrupper - allt med förödande effekter på civilbefolkningen. Som resultat av konflikterna som präglat landet under många år samt rådande kulturella sedvänjor syns bland annat en ökning av barnäktenskap, patriarkala strukturer och begränsat deltagande från kvinnor, ökad sårbarhet för internflyktingar (särskilt kvinnor och flickor) och grymma sexuella övergrepp utförda av Daesh.

Därför arbetar Kvinna till Kvinna med att stärka kapaciteten hos fyra irakiska
kvinnorättsorganisationer. Organisationerna arbetar med att förebygga könsbaserat våld och tillhandahålla specialiserad vård till överlevare. Genom detta arbete ges de viktiga kvinnorättsorganisationerna än bättre förutsättningar för att bedriva sitt viktiga arbete och stoppa det konfliktrelaterade sexuella våldet. Projektet erbjuder också
bland annat psykosocialt stöd o för överlevare av sexuellt våld och förebyggande åtgärder för att förhindra ytterligare våld i framtiden.

LÄKARE UTAN GRÄNSER I DEMOKRATISKA REPUBLIKEN
KONGO, 6,1 MILJONER
Problemet med sexuellt våld i Kongo-Kinshasa är välkänt och väldokumenterat. I centrala Kasaiprovinsen tyder det Läkare utan Gränser sett på att det var ett allvarligt problem före, under och nu efter konflikten. De hade till en början förväntat en nedgång i antalet överlevare av sexuellt våld efter det att konflikten avslutades, men antalet drabbade som de möter i projektet förblir högt. På deras klinik för överlevare av sexuellt våld på sjukhuset i Kananga, centrala Kasaiprovinsen, tillhandahåller de gratis heltäckande medicinsk vård och behandling, inklusive psykologiskt stöd för de som har utsatts för sexuella övergrepp. Sedan 2018 behandlar de omkring 200 - 250 personer som utsatts för sexuellt våld per månad. De flesta av patienterna är kvinnor men det förekommer också att män och yngre barn behöver vård och stöd.

SOS BARNBYAR I COLOMBIA, 3 MILJONER
Under de senaste 50 åren har Colombia påverkats av väpnad konflikt. Nästan 9
miljoner människor beräknas ha drabbats av konflikten, bland annat genom att
fördrivas från sina hem, barn har rekryterats till väpnade grupper och drabbas av sexuella övergrepp - främst flickor och kvinnor. Ett av de mest drabbade områdena i landet är 'the pacific coast' på grund av sitt geografiskt lämpliga läge för droghandel.
Därför arbetar SOS Barnbyar på plats för att förebygga att det sexuella våldet fortsätter men också med vård och rehabilitering för överlevare. Det inkluderar bland annat psykosocialt stöd, stärka överlevares möjlighet till återintegrering i samhället och en möjlighet att försörja sig själv. De arbetar också med nätverk för män och pojkar som överlevt sexuellt våld i konflikten.

PLAN INTERNATIONAL SVERIGE I UGANDA, 5 MILJONER
De senaste fem åren har Uganda sett en större ökning än någonsin av människor på flykt. I november 2019 beräknades om kring 1,3 miljoner människor tagit sin tillflykt till Uganda, och de flesta människorna drabbade av den väpnade konflikten i Sydsudan. Flyktinglägret Bidibidi i Uganda är världens näst största med en befolkning på över 230 000 människor. Många av de människor som anländer till Bidibidi har utsatts för konfliktrelaterat sexuellt våld antingen i sitt hemland på grund av konflikten, under flykten eller i lägret. Så många som 1 av 3 flickor och kvinnor i Sydsudan rapporterar att de utsatts för sexuellt våld av någon utanför familjen - och mörkertalet förväntas
stort. En av prioriteringarna för Plan i lägren är därför skydd av barn och unga som överlevt sexuellt våld. De fokuserar på barn som löper risk att utsättas (tex ensamkommande barn och barn med funktionsnedsättning) men även på att stärka skyddet och vården för de som har överlevt.


Under MH19-veckan reste Janice till flyktinglägret Bidibidi i Uganda. Här kan du se hela hennes resa igen.

SVENSKA RÖDA KORSET I NIGER, 4 MILJONER
Niger har välkomnat många människor på flykt från Nigeria och omkring 40 000
människor har tagit sin tillflykt till regionen Maradi i Niger på kort tid. Kvinnor från Nigeria vittnar bland annat om systematiskt användande av våldtäkt som ett vapen i konflikten och hur unga flickor kidnappas för att giftas bort. Väpnade grupper, statliga trupper och andra kriminella element i samhället bär det stora ansvaret för dessaövergrepp som används för att fördriva människor samt ta kontroll och sätta skräck i befolkningen.
Svenska Röda Korset arbetar på plats för att tillhandahålla service till överlevare av sexuellt våld men också förebygga sexuellt våld och att stärka de lokala
hälsosystemen för ett bättre mottagande av överlevare.

DIAKONIA I LIBANON, 4 MILJONER
Libanon är ett av världens minsta länder om totalt 10 000 kvadratkilometer land, jämfört med Sverige som är ca 450 000 km2. Libanon beräknas ha omkring 4 miljoner invånare – och har utöver detta välkomnat omkring 1,5 - 2 miljoner människor på flykt från Syrien och Palestina. Landet har en lång historia av konflikt och spänningar såväl interna som till följd av en orolig region. Många människor i landet, särskilt unga kvinnor samt flickor, löper stor risk att utsättas för sexuellt våld.
Barnäktenskap, tvångsäktenskap, trakasserier och sexuella övergrepp rapporteras ökande i landet, särskilt för människor på flykt, men också för libaneser. Diakonia arbetar på plats för att förebygga och stoppa det sexuella våldet, men också med att ge vård och stöd till överlevare. Det betyder bland annat att de jobbar med att skapa säkra platser för flickor och kvinnor för att ha en plats dit de kan komma och få hjälp och information - men också vård. De arbetar också med skyddade boenden för överlevare och de som löper risk att utsättas.

ACT SVENSKA KYRKAN I JORDANIEN, 3 MILJONER
Jordanien är ett av de länder i regionen som välkomnat flest antal människor på flykt från Syrien, efter Turkiet och Libanon. Majoriteten av flyktingarna lever i
värdsamhället, dvs inte i flyktingläger utan hos släkt, vänner och jordanier som hjälper till. Levnadsförhållandena är svåra. Människors besparingar är många gånger slut, sociala skyddsnät försvagade eller borta och hårda ekonomiska förhållanden såväl som sociala normer tvingar familjer till skadliga beteenden för att säkra sin överlevnad. En sådan sak som ökat i Jordanien är barnäktenskap och skadligt barnarbete. Människor på flykt är särskilt utsatta för många och olika skyddsrisker, inkluderat sexuellt våld. Negativa och skadliga kulturella normer och traditionella sedvänjor bidrar också till en ökad sårbarhet i denna situation - särskilt för kvinnor och flickor.
Därför arbetar ACT Svenska kyrkan i Jordanien för att påverka skadliga och sociala normer och negativa attityder, stärka jämställdhet och höja kunskapen och medvetenheten kring sexuellt våld. Projektet arbetar också för att skapa en miljö där kvinnor och barns rättigheter respekteras, stötta överlevare av sexuellt våld samt tillhandahålla psykosocialt stöd.

MYRIGHT I NEPAL & BOSNIEN HERCEGOVINA, 3 MILJONER
Under de väpnade konflikterna i Nepal och Bosnien Hercegovina var det sexuella
våldet utbrett i båda länderna. I Bosnien Hercegovina tror vissa att upp mot 50 000 kvinnor har utsatts för sexuellt våld under konflikten. Sexuellt våld i konflikt sätter djupa spår och effekterna av våldet finns kvar hos överlevare och lever kvar i dessa postkonfliktsamhällen långt efter konflikterna tagit slut. Människor som lever med funktionsnedsättning bedöms löpa större risk att utsättas för sexuellt våld - en risk som växer under en väpnad konflikt. Kvinnor med en funktionsnedsättning beräknas löpa tio gånger högre risk att utsättas än kvinnor som lever utan funktionsnedsättning.
Samtidigt saknas tillgång på information för och förståelse av detta runt om i världen. Därför får MyRight stöd från MH19, för sitt arbete med att stärka organisationer i de två länderna i sitt arbete med konfliktrelaterat sexuellt våld kopplat till funktionsnedsättning.

WE EFFECT PÅ SRI LANKA, 3 MILJONER
Den väpnade konflikten på Sri Lanka upphörde 2009 och det beräknas att under den 30 år långa konflikten dog omkring 150 000 människor. Kvinnor och flickor utsattes särskilt för sexuellt våld under konflikten och i post-konfliktsamhället idag finns en fortsatt kultur av våld mot kvinnor - såväl fysiskt som psykiskt. Kvinnor har många gånger, som en effekt av den väpnade konflikten där mannen i hushållet avlidit, behövt axla rollen som hushållets primära försörjare, samtidigt som många av dessa kvinnor saknar tillräcklig utbildning.
We Effect arbetar därför med överlevare av sexuellt våld från konflikten för att skapa möjligheter för kvinnor i samhället - och för att stärka deras ekonomiska egenmakt och försörjning. Men de arbetar också för att det sexuella våldet ska upphöra, bland annat genom informationskampanjer om jämställdhet - allt för att stoppa skadliga normer och attityder i samhället.

BARNFONDEN I BANGLADESH, 3.9 MILJONER
Som följd av bland annat väpnad konflikt sågs med start 2017 en av de största
strömmarna av människor på flykt från Rakhine i Myanmar till grannlandet
Bangladesh. Grovt våld och sexuella övergrepp har rapporterats från Myanmar och de människor som flytt vittnar om våldsamma händelser - inklusive grovt sexuellt våld mot båda vuxna och barn. Över 900 000 människor tog sin tillflykt till Cox's Bazar i Bangladesh, omkring hälften barn, där nu världens största flyktingläger finns.
Många lider av PTSD och trauman. Stor osäkerhet råder i lägren och det sexuella våldet rapporteras öka som följd av nedstängning under pandemin.
Därför arbetar Barnfonden på plats för med att stärka rättigheter och skydd för barn och unga i lägren. Projektet som får pengar från MH19 arbetar med andra ord dels med att förebygga att sexuellt våld sker men också med att säkerställa att överlevare av sexuellt våld får tillgång till den vård, rehabilitering och samtalsstöd de behöver.