Barn i vårdnadstvist

Riskbedömningar uteblir – barn riskerar att fara illa

1:59 min

Många vårdnadstvister avgörs i dag i överenskommelser mellan föräldrarna i domstolar. Men de riskbedömningar domstolarna då ska göra uteblir oftast, i de vårdnadstvister Ekot granskat.

I bara 3 av 94 fall då vårdnadstvister avgjorts i överenskommelser har domstolen gjort en dokumenterad riskbedömning, trots uppgifter om att barnen kan fara illa. 

– Jag tycker att det är katastrofalt. Man följer ju inte lagstiftningen. Man ska göra en självständig bedömning och man osynliggör ju våldet, säger Lotta Agevall Gross, som forskar om våld i nära relationer.

Det är för att undvika utdragna förhandlingar som domstolarna ska försöka få till överenskommelser mellan föräldrar i vårdnadstvister, som rätten sen fastställer i en dom.

I dag avgörs många vårdnadstvister på det sättet. I Ekots granskning av vårdnadstvister från förra året avgjordes mer än två tredjedelar genom överenskommelser.

Men domstolarna har också en skyldighet att göra riskbedömningar om barn kan utsätts för hot, våld eller andra övergrepp och risker. Det gäller även om föräldrarna kommer överens.

Som Ekot berättat tidigare saknas dokumenterade riskbedömningar i många domstolsbeslut om vårdnad. I vår granskning gäller det framför allt vid överenskommelser.

Av de 94 överenskommelserna i Ekots undersökning, där det finns uppgifter om våld eller andra risker för barnen, har tingsrätterna gjort en dokumenterad riskbedömning i bara tre fall.

I vår undersökning berättar föräldrar att de fått sitta i upprepade samtal där de uppmanas komma överens. En mamma säger att hon gick till slut med på gemensam vårdnad.

Tingsrätten gjorde ingen dokumenterad riskbedömning trots att pappan var dömd för upprepade våldsbrott inom familjen.

Hon tycker att det var pressande att sitta i de här i samtalen med den som misshandlat henne. 

– Kraften finns ju inte att behöva träffa den som har gjort en illa, och samtidigt sitta där och försöka komma överens om barnen, säger hon. 

Efter att hon gått med på överenskommelsen dömdes pappan igen för nya fall av hot och våldsbrott. Vid tingsrätten som beslutat i det här fallet vill chefen inte kommentera domen.

Rättssociolog Annika Rejmer har i sin forskning djupintervjuat föräldrar i vårdnadstvister.

Hon upprörs över att så få riskbedömningar finns i domarna. Hon menar att barn kan ha utsatts för fortsätt våld i större utsträckning vid överenskommelser, än i traditionella domslut.

– Risken är ju att våldet fortsätter. För det mesta kommer man överens om gemensam vårdnad. Och risken är då att den gemensamma vårdnaden blir en arena för fortsatt våldsutövande, säger Annika Rejmer.

Finns det risk att man går med på det här för att man är rädd för den andra föräldern?

– Ja absolut.