Ekot granskar

Regeringen vill stärka barns rätt i vårdnadstvister

1:52 min

Justitieminister Morgan Johansson berättar nu för Ekot att regeringen kommer att föreslå att lagen ändras så att inte föräldrar ska kunna hindra barn att uttala sig i vårdnadsutredningar. Ekots granskning visar att föräldrar ibland hindrar sina barn att yttra sig.

 – Det är helt fel! Förstås. Barn är egna individer och de har egna rättigheter och de rättigheterna måste tas tillvara i alla situationer och kanske alldeles särskilt när det gäller de här vårdnadstvistfrågorna som ju kan vara oerhört betydelsefulla för barnet och barnets uppväxt förstås, men där det också kan finnas väldigt känsliga uppgifter som måste kunna komma fram i en sådan utredning, säger justitieminister Morgan Johansson.

Att barn har rätt att höras i alla frågor som rör barnet står i Barnkonventionen som nu har blivit svensk lag, sedan årsskiftet. Men fortfarande får barn inte uttala sig i samband med vårdnadstvister om någon av föräldrarna säger nej till det.

Flera experter Ekot varit i kontakt med är ense om att det här strider mot barnkonventionen.

– Det är ett stort problem och ännu starkare sedan Barnkonventionen blev svensk lag, där det verkligen betonas barnets rätt att komma till tals. Säger föräldrarna nej så har vi svårt att uppfylla våra förpliktelser enligt den, säger Mats Sjösten lagman och expert på vårdnadstvister.

Så du menar att lagen måste ändras för att uppfylla Barnkonventionen då?

– Absolut. Den lagändringen tycker jag är helt nödvändig.

Redan för tre år sedan kom en statlig utredning med förslag om flera förändringar för att stärka barnens rätt, bland annat att socialtjänsten ska ha rätt att prata med barnen vid vårdnadstvister, utan att vårdnadshavare samtycker.

Sveriges Kommuner och Regioner har varit kritiska till att lagen ännu inte ändrats.

– Vi tycker inte att det är bra. Vi har ringt och stött på många gånger på regeringskansliet och vill att de ska bereda de här frågorna. , säger Åsa Furén Thulin, sektionschef på SKR.

Nu berättar justitieminister Morgan Johansson för Ekot att regeringen kommer att föreslå att lagen ändras på den här punkten. Han räknar med att en proposition kommer att vara klar i början på nästa år.

Han medger att lagen inte är förenlig med barnkonventionen, som det ser ut idag, när det gäller att föräldrarna kan hindra barn att uttala sig.

– Ja det kom utredningen fram till, att i och med att det här vetot finns, då strider det mot barnkonvetionens anda och det vi jobbar med är dels att ta bort det här vetot, men sen också att uttryckligen i Föräldrabalken skriva in barnets rätt att komma till tals i de här processerna.

Men hade man inte kunnat bryta ut de har sakerna där utredningen konstaterar att det bryter mot Barnkonventionen och bereda det snabbare inför att Barnkonventionen blev lag?

– Jag tror att man måste se det här som en helhet, trots allt. De olika lagstiftningarna måste fungera i förhållande till varandra. Så det är bra om man löser det här som ett paket, säger Morgan Johansson,