#sametingsvalet2021

Så här svarar Landspartiet svenska samer på språkenkäten

Det här är Landspartiet svenska samers viktigaste språkåtgärder:

  • Mer resurser till samisk utbildning och skolor. T.ex. se till att Sameskolstyrelsen ges en tillräcklig anslagsökning. Satsa på alla samiska förskolor och sameskolor. Även fler samiska förskolor. Varje språkarena är värdefull.
  • Satsa på s.k. full-immersionsmodeller / språkbadsverksamhet för språkrevitalisering.
  • Språkstipendier.
  • Tillgängliggöra media och public service på alla samiska språk. Helst dagliga sändningar både för barn och vuxna.

Hur ska undervisning i samiska blir mer tillgängligt? (Fråga från Heaika Wollberg)

Partiets egen kommentar:
Det behövs fler lärare, fler universitetskurser samt stöd för de som vill återta sitt språk. Generellt behövs mer resurser för språksatsningar. Vi menar även att man bör prioritera satsningar på samiska barn på tidig nivå (förskolenivå).

Hur ska samiska språket blir mer levande i skolvärlden? (Sanne Ponga)

Partiets egen kommentar:
Obligatorisk undervisning om det samiska folket och om samiska språket för alla. Alla elever som läser samiska borde få fara på språkbad. I sameskolan ska alla lärare kunna tala samiska. Har lärare inte språket ska de ha rätt att studera på arbetstid om man undervisar t.ex. på sameskola, förskola och fritids.

Hur ska jag ta tillbaka samiskan? (Irma Bergdahl)

Partiets egen kommentar:
Sök dig till språkträffar, språkcaféeer eller språkarenor där det finns samisktalande. Gå en kurs och ta dig tiden att ägna dig åt samiskan, gärna tillsammans med andra i grupp. Det finns t.ex. introduktionskurser på distans. Samiskt språkcentrum finns och kan hjälpa dig.

Samerna är ett urfolk och Sverige bör utifrån den förutsättningen införa en särskild samisk språklag.

X Mycket bra förslag
Bra förslag
Mindre bra förslag
Dåligt förslag
Vet ej

Partiets egen kommentar:
Samiska barn har redan idag rätt till sitt språk. Tyvärr fungerar det inte i praktiken och många samiska familjer måste kämpa för språket. En språklag skulle tydliggöra ansvaret/statens skyldigheter och stärka samiskans skydd och position. Det skulle kunna säkra fler resurser och den långsiktighet som språkrevitalisering behöver.

Förslaget om en minsta garanterad schemalagd undervisningstid på ca tre timmar i veckan i de nationella minoritetsspråken i skolan bör förverkligas. (Förslaget finns i den statliga utredningen Nationella minoritetsspråk i skolan, SOU 2017:91)

X Mycket bra förslag
Bra förslag
Mindre bra förslag
Dåligt förslag
Vet ej

Partiets egen kommentar:
Att nationella minoritetsspråk skulle vara ett eget ämne i skolan skulle ge flera fördelar, bl.a. skulle det höja statusen för språket och förbättra för många elever. Men det behövs mer. Fler satsningar på starka undervisningsmodeller, s.k. full-immersionsmetodik.

Samiska barn ska ha rätt till så kallade starka utbildningsmodeller, dvs språkbadsundervisning där en stor del av undervisningen sker på samiska även inom andra ämnen än språkundervisningen.

X Mycket bra förslag
Bra förslag
Mindre bra förslag
Dåligt förslag
Vet ej

Partiets egen kommentar:
Det här jätteviktigt och har visat goda resultat t.ex. bland andra urfolksspråk. Allt lärande i samiska förskolor och sameskolor bör utgå från det, samt att man parallellt satsar på samiska föräldrars möjligheter att språkrevitalisera tillsammans med sina barn. Det är resurskrävande men har visat ge mycket bra resultat.

Sametinget ska arbeta för att införa ett gemensamt samiskt skriftspråk.

Mycket bra förslag
Bra förslag
Mindre bra förslag
X Dåligt förslag
Vet ej

Partiets egen kommentar:
Inte nu. Det är även tvetydigt vad man menar. Att konstruera en standardsamiska är inget bra förslag. Ett gemensamt skriftspråk skulle kunna underlätta läsning (för den som redan kan samiska) men man måste ändå lära sig varje samiskas grammatik. Varje samisk varietet är viktig och flera varieteter är små och hotade. Mångfalden bör därför värnas. Det är viktigt att ha ett eget skriftspråk man känner igen sig i.

Sameskolstyrelsen ska läggas ner och Sametinget ska ta över myndighetsansvaret över sameskolorna.

X Mycket bra förslag
Bra förslag
Mindre bra förslag
Dåligt förslag
Vet ej

Partiets egen kommentar:
Sameskolstyrelsens (Sams) verksamhet är oerhört viktig. Däremot är Sams som myndighet underfinansierad och saknar tillräckliga anslag. Vi vet att den pressade ekonomin drabbar såväl barn, personal och verksamheterna. Vi har sett behovet av förändring och tror att om Sametinget tar över ansvaret skulle det stärka Sams verksamhet och öka möjligheterna till tillräcklig finansiering. Rösten skulle bli tyngre gentemot regering och departement.

Idag fokuserar Sams på att släcka bränder. Det behövs upprustning, investeringar och utveckling av alla verksamheter och resurser för språkrevitalisering. Vi har sett hur små enheter har drabbats dubbelt. T.ex. har sameskolan i Dearna tagits till Europarådets expertkommitté för att uppmärksamma hur Sams monterar ned oersättliga språkarenor. 

Krav till regeringen måste bli tydligare. Varje dag som går utan att barn får rätten till sitt språk och utbildning är en förlust. Det är en fortsatt kolonialpraktik från regeringens sida att inte tillsätta tillräckliga anslag och resurser då man orsakat det samiska folket, språket och kulturen så mycket skada. Man måste förstå att revitalisering av språk och kultur måste få kosta.

Regeringen har föreslagit att lärare som undervisar i samiska vid sameskolorna ska ha behörighet för detta. Det ska krävas 30 högskolepoäng i ämnet samiska och allmän lärarbehörighet för grundskolan för att få undervisa i samiska vid sameskolan.

Mycket bra förslag
X Bra förslag
Mindre bra förslag
Dåligt förslag
Vet ej

Partiets egen kommentar:
På sikt är det ett bra förslag. Det behövs behöriga lärare i samiska. Däremot är det idag brist på behöriga samiskalärare och svårt att utbilda sig. Resurser krävs för att ge befintliga lärare möjligheten att utbilda sig vid behov, men även till fler utbildningsvägar. Där måste det satsas på universitetsutbildningar, t.ex. vid Umeå universitet, för att säkerställa fler utbildningsmöjligheter och tillfällen.


Partierna tre viktigaste språkåtgärder

Vilka tre åtgärder är de viktigaste för att stärka och utveckla de samiska språken?

  • Mer resurser till samisk utbildning och skolor. T.ex. se till att Sameskolstyrelsen ges en tillräcklig anslagsökning. Satsa på alla samiska förskolor och sameskolor. Även fler samiska förskolor. Varje språkarena är värdefull. 
  • Satsa på s.k. full-immersionsmodeller / språkbadsverksamhet för språkrevitalisering.
  • Språkstipendier.
  • Tillgängliggöra media och public service på alla samiska språk. Helst dagliga sändningar både för barn och vuxna.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Sveriges Radio