مناظره احزاب در پارلمان؛ نخست وزیر:«باید در مبارزه با آن عزم راسخ داشته باشیم.»

2:31 min

نخستین مناظره احزاب پس از آنکه پارلمان دیروز گشایش یافت، امروز برگزار شد..

استفان لوون نخست وزیر در بخشی از این مناظره گفت: نگرانی که امروز والدین دارد نسبت به اینکه فرزندشان را تنها به تمرین فوتبال بفرستند، مساله همه ما است. قتل، تیراندازی و فعالیت گروه‌های بزهکار؛ جامعه ما را از هم می‌پاشد و ما باید در مبارزه با آن عزم راسخ داشته باشیم.

استفان لوون در ادامه گفت که دولت یکی از مهم‌ترین بسته‌ها را در زمینه مبارزه با بزهکاری به اجرا گذاشته است. بیش از ۵۰ مورد قوانین در زمینه مجازات مجرمان تشدید یافته و بیش از ۲۰ مورد جدید، جرایم طبقه بندی شده است و زندان‌ها پر است.

 اما کار ما تمام نشده است. به همین دلیل مشکل هنوز وجود دارد.

نخست وزیر به دلیل کم کاری در زمینه مبارزه با بزهکاری به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. اولف کریسترشون رهبر حزب مودرات در جریان مناظره امروز گفت که نخست وزیر هیچگاهی رابطه میان مهاجرت، روند نادرست هم‌پیوستگی اجتماعی و افزایش جرایم را نپذیرفته است.

اولف کریسترشون می‌گوید: هفته گذشته نخست وزیر مجرمان خطرناک را گروه‌های کوچک بزهکاری نامید. این فقط یک کلمه بود اما بعضا کلماتی که از سوی بلندترین مقام کشور که مسئول امنیت داخلی و خارجی است، بکار می‌رود، مهم است. اینکه او بخشی از راه حل نیست و زمانی که دولت بخش از مشکل باشد بنا دولت باید تغییر یابد.