ንመርመራ ዝቐርቡ ቕምሶታት ካብ ዓቕምታት ኣብያተ-ምርምር ንላዕሊ ይኾኑ

2:05 min

ኣብ ገለ-ገለ ዞባታት፡ ሰባት፡ ኮቪድ-19 ኣለዎም ድዩ የብሎምን ክፈልጡ መርመራ ንምግባር መዓልታት ክጽበዩ ኣለዎም። በዓለ መዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ መርመራ ንምግባር ቐዳምነታት ክወሃቦም ዝግብኦም ኣየኖት እዮም፡ ምርኣይ ኣድላይ እዩ በሃላይ’ዩ።

ኤህሳን ጋድሪ ሐላፊ ክፍሊ ማይክሮ ባይሎጂን ክንክን ጽርየትን ኣብ ዪኒቨርሲቲ ሆስፒታል፡ ኡፕሳላ’ዩ። ነቲ ቕምሶታት ክምርምሩ ግዜ ከምዝሓጽሮም’ዩ ዝሕብር።


– ንዅሉ ዝኸዉን ዘይዉዳእ ዓቕሚ የብልናን። ነዚ ዘሎ ዓቕምታትና ክብ ከነብሎ ንኽእል ኢና፡ እዚ’ዉን ብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት ክንቆጽር፡ ገለ ሳምንታት ኣቐዲምና ምስ እንሕበር’ዩ፡ ይብል ኤህሳን።


ኣብ ቤት-ምርምር ኡፕሳላ፡ ኣብ ሰሙን ካብ 5-6 ሽሕ ቕምሶታት ክምርምሩ ከም ዝኽእሉ፡ ኤህሳን ይገልጽ።


ወላ’ኳ ዓቕሚታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝርከቡ ላቦራቶሪታት እንዳዓበዩ ይኸዱ እንተለዉ፡ ምስ ምምጻእ ሰዓል ቀዉዒን ምስ’ዚ ሕጂ ተዋሂቡ ዘሎ፡ ምልክታት ንዘርኣዩ ተማሃሮ ናይ ምምርማር ምኽሪ፡ እኹላት ድዮም ኣይኮኑን ዝፈልጥ የለን።


ኣንደሽ ተግኔል፡ ሃገራዊ ክኢላ ስነ-ልበዳ፡ ምልክታት ምስ ተርኢ፡ ንጹር መልሲ ናይ መርመራ ንኽትረክብ፡ ኣብ’ተን ናይ መጀመርያ መዓልታት ክትምርመር ከምዘለካ ይመክር።


ብተወሳኺ፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን፡ በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ምስ’ተን ዞባታት፡ ቕድም መርመራ ክወስድ ዝግብኦ መን’ዩ ንዝብል፡ ትርር ዝበለ፡ ቐዳምነታት ዘነጽር ኣገባብ ምውጻእን ምትግባርን ኣገዳሲ ድዩ ኣይኮነን ይዘራረብ ምህላው ኣንደሽ ይሕብር።


– ነቲ ምምርማር ከምዝጨናነቕ ጌርዎ ዘሎ ብዝሒ፡ ሕጂ ብዙሓት ዓፈፈፍ ዝብሉ ዘለዉ ወይ ሰዓል ዝሓመሙ ቆልዑ ስለ ዘለዉ’ዩ። ነዚ ብዝምልከት፡ ምስተን ዞባታት፡ ብዛዕባ ነየኖት ቆልዑ ምምርማር’ዩ ኣገዳሲ፡ ነየኖት ከ እንተጽናሕናዮም ዝሓሸ እዩ፡ ንምስትኽኻሉ ኣብ ምዝርራብ ንርከብ፡ ይብለ ኣንደሽ።