በ.መ.ህ.ጥ. ኮቪድ-19 ዝሓዞ መጻምዲ ዘለዎ፡ ቦኺሩ ኣብ ገዛ ክኸዉን ዘገድድ ምምርሒ ንምውጻእ የጽንዕ

3:07 min

በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና (በ.መ.ህ.ጥ.)፡ ኣብ ልዕሊ፡ ምስ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ ዝነብሩ፡ ትርር ዝበለ እገዳ ክግበር ዘኽእል ውሳነ ከሕልፍ ትጽቢት ይግበረሉ፡፡

ምልባዕ ሕማም ኮሮና ኣብ ትሑት ደራጃ ኣብ ዘለወሉ እዋን፡ ብዙሓት እቲ ሕማም ሓሊፍዎም ክኸውን ዝኽእሉ ኣብ ገዛ ኮፍ ክብሉ ምግባር ከምዝከኣል፡ በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ይገልጽ፡፡

– ቕድሚ ሕጂ እቲ ሰፊሕ መጠን ምልባዕ እቲ ሕማም፡ ነቲ ሕብረተ-ሰብ ብኣሉታ ክጸልዎ ጸኒሑ’ዩ፡፡ ስለ’ዚ ሕጊ ምቑጽጻር ለበዳን ሓኻይምን ከም’ዚ ዝኣመሰለ ውሳነ ክገብሩ ዕድል ኣይጸንሖምን፡፡ ሕጂ ግን ነቲ ለበዳ ዝያዳ ከምዝቕንስ ንምግባሩ፡ ነዚ ውሳነ’ዚ ከነሕልፍ ዝኽእል ጥጡሕ ኩነታት ኣለና፡ ትብል ቢተ ብሮስታድ፡ ኣማኻሪት ሕጊ  በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና፡፡

በቲ ዝጸንሐ ለበዋ በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ሓደ ሰብ፡ ካብ’ቲ ሕማም ዘለዎ ካልእ ሰብ፡ እቲ ቫይረስ ሓሊፍዎ ምስ ዝልከፍ፡ እንተውሓደ ኣብ’ቶም ናይ መጀመርያ ክልተ ናይ ሕቕፎ ሳምንታት፡ ካብ ካልኦት ክርሕቕ እዩ ዝምከር፡፡ ካብ ሕጂ ንንዮው ግን ሓኻይም፡ ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ፡ ምስ ዝተለኽፈ ሰብ ኣብ ሓደ ገዛ ዝቕመጡ፡ ኣብ ገዝኦም ብምጽናሕ ካብ ካልኦት ክግለሉ፡ ዝውስኑሉ ኩነታት ክህሉ መጽናዕቲ እንዳተኻየደ’ዩ፡፡

እዚ ንሓኻይም ከምኡ ክገብሩ ስልጣን ወይ ተኽእሎ ዝህብ፡ ኣብ ሕጊ ምቑጽጻር ለበዳ’ዩ ዘሎ፡፡ ብመሰረት እቲ ሕጊ፡ ሓደ ሰብ ነቲ ብሓኪም ዝወሃብ ምኽሪ ምስ ዝጥሕስ፡ እቲ ሓኪም ነቲ ሰብ ናብ’ቶም ተሪር እገዳን፡ ምውሻብን ክእዝዙ ዝኽእሉ ሓኻይም ምቁጽጻር ለበዳ ከሕልፎ ይኽእል፡፡ ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እገዳታት ናይ ምትግባር ተኽእሎ ግን ዉሱን’ዩ፡፡