چه رابطه‌ای میان مهاجرت گسترده و توسعه جرایم وجود دارد؟

5:13 min

هفته پیش در مناظره احزاب پارلمانی، استفان لوون، نخست وزیر و رهبر حزب سوسیال دموکرات پذیرفت که دلیل تشدید بزهکاری در کشور، افزایش مهاجران و روند بد هم‌پیوستگی اجتماعی است. به باور مخالفان اعتراف سنگین که پیش از این از سوی سوسیال ‌دموکرات‌ها انکار می‌شد. در این گزارش پیامد‌های احتمالی چنین یک تغییر جهت را بررسی‌ می‌کنیم.

 موضوع مهاجران، هم‌پیوستگی اجتماعی و بزهکاری از مباحث کلیدی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سویدن است. بزرگترین حزب سیاسی؛ سوسیال دموکراتها تا کنون رابطه میان مهاجرت، هم‌پیوستگی اجتماعی و افزایش بزهکاری را نمی‌پذیرفتند.

 استفان لوون، چهارشنبه در گفتگو با تلویزیون سویدن گفت:

روند مهاجرت طوری بود که ما نتوانستیم از عهده هم‌پیوستگی اجتماعی تا حد مطلوب، برآییم. این یک چالش بوده است. به همین دلیل دولت سیاست مهاجرتی اختیار کرده است که مهاجران کم‌تری وارد کشور می‌شوند.

او در ادامه این گفتگو گفت که پس از پایان موعد قانون موقت، قانون جدید مهاجرتی تصویب خواهد شد که بصورت دائم وضعیت را با ثبات‌تر خواهد کرد. نخست وزیر تصریح کرد که قرار نیست همه پذیرفته شوند اما آنهای که پذیرفته می‌شوند باید نقش مفید در جامعه بازی کنند.

با این وجود اکنون اکثر قاطع احزاب پارلمانی باور بر این دارند که به دلیل افزایش مهاجران، جرم و جنایت نیز تشدید شده است. پیامد چنین یک تغییر دیدگاه برای حزب سوسیال دموکرات چه خواهد بود. این موضوع در گفتگو با علی حاج‌قاسمی، تحلیلگر امور سیاسی و رئیس بخش علوم اجتماعی در دانشگاه سودرتورن مطرح شده است.

 در مورد اینکه دیدگاه علمی که نگاه غیر سیاسی است به مساله مهاجران، هم‌پیوستگی اجتماعی و بزهکاری چه است، بحث شده است. به باور علی حاج‌قاسمی نظام اقتصادی و اجتماعی سویدن در جذب مهاجران عملکرد ضعیف داشته.