ወነንቲ ገዛውቲ፡ ተኻረይቲ ናይ ሓጺር እዋን ውዕል ክራይ ክፍርሙሎም ይደፋፍኡ

2:27 min

ለበዳ ክሮና ብዓቢ ከይተንከፎ ጸኒሑ ዝበሃለሉ ጽላት ንግዲ ምክራይ፡ ምሻጥን ምልዋጥን ገዛውቲ’ዩ፡፡ ሕጂ ግን በዚ ለበዳ ይትንከፍ ከምዘሎ ዘመልክቱ ተርእዮታት ከምዘለው፡ ካብ ትካል ምሻጥን ምክራይን ገዛዉቲ ኒውሴክ ዝወጽአ ጸብጻብ የርኢ፡፡

እቲ ጸብጻብ፡ ንተኻረይቲ ኣብ ናይ ሓጺር እዋን ውዕል ክራይ ዘገድዱ: ምስ’ቲ ዝርአ ዘሎ ለውጥታት ድማ ዘድሊ ምትዕጽጻፍ ክገብሩ ዝደልዩ ወነንቲ ገዛውቲ እናበዝሑ ይመጽኡ ምህላዎም ብተዋሳኺ ይሕብር፡፡

ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ብዙሓት ሰባት እዉን ካብ ከም ብዓል ስቶክሆልም፡ ዮቶቦርይን ማልመን ዝኣመሰላ  ዓበየቲ ከተማታት፡ ናብ ከም አረብሩ፡ ዮንሾፒንን ቬስተሮስ ዝኣመሰላ ንኣሽቱ ከተማታት ክግዕዙ ይመርጹ ምህላዎም እቲ ጸብጻብ ይገልጽ፡፡ እዚ ለዉጢ’ዚ ንዓለም-ለኻውያን ኣውፈርቲ፡ ኣብ ክንዲ ኣብተን ዓበይቲ፡ ኣብ’ተን ንኣሽቱ ከተማታት ከውፍሩ ይገብር ምህላው ተጥቂሱ ኣሎ፡፡