کاهش چشمگیر تجویز آنتی بیوتیک درکشور

1:54 min

در ٨ ماه گذشته، میزان تجویز داروهای آنتی بیوتیک ازسوی مراکزدرمانی، به گونه بی پیشینه کاهش داشته است. بربنیاد گفته های شبکه ملی "استراما" که در پیوند با استفاده بهتر از دارو های آنتی بیوتیک کار می کند، میزان تجویز این داروها درمقایسه با سال گذشته ١٦ درصد کاهش یافته است.

استفان استنمارک، رییس شبکه ملی آنتی بیوتیک "استراما" به رادیو سویدن گفته است: بلی، یک کاهش نسبتآ چشمگیری در آنتی بیوتیک های تجویز شده دیده می شود. ماه جنوری تا آگست ۲۰۲۰ نسبت به زمان مشابه آن در سال ۲۰۱۹ تجویز این دارو ١٦ درصد کاهش داشته است و بیشترین کاهش در تجویز این دارو برای کودکان تا سن ٦ سال را نشان می دهد.

استفان استنمارک، می گوید که پیش ازاین چنین تغییرات سریع را درکشور نداشته اند. به گفته او دلیل قاطع کاهش آنتی بیوتیک تاکنون به صورت کامل روشن نشده است. وی تاکید می ورد که: نزد ما چندین تئوری وجود دارد که یکی از آنها توجه به افراد در بخش مراقبت های ویژه در پیوند به بیماری کوید ١٩ است. افرادی که بیماری های عفونی دارند به خانه می مانند و این مسئله باعث کاهش آلوده شدن هوا می شود و تعداد افراد کمتری نیز بیمار می شوند. از همین رو امکان تجویز آنتی بیوتیک نیز کاهش پیدا می کند.

به گفته استفان استنمارک، دارو های آنتی بویتیک باید تنها زمانی تجویز شوند که بیمار واقعآ نیازمند آن باشد، زیرا، درغیر این صورت، استفاده ازاین دارو باعث عادت بیمار خواهد شد.