اعلام بودجه سال ازسوی دولت و توجه جدی بر حاشیه های شهرها

3:49 min

دولت بودجه سال را ارائه کرد. در بودجه سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۹۰۰ میلیون کرون، در بخش رشد حاشیه شهرها که به نام "Förortslyftet" یاد می شود در نظر گرفته شده است. و این سرمایه گذاری برای سه سال ادامه خواهد یافت که درمجمع ۲,۸ میلیارد کرون تخصیص داده شده است.

بر بنیاد سرمایه گذاری‌ها در بخش بهبود حاشیه شهرها، ۱۳۰ میلیون کرون دربخش‌های توسعه زبان درکودکستان‌ها و آموزش زبان برای کارکنان بخش مراقبت‌های سالمندان، تخصیص داده شده است. دراین میان ۳۸۵ میلیون کرون دیگر، برای جذب معلمان به مدارس در مناطق آسیب پذیر در نظر گرفته شده است. بودجه توسعه زبان درکودکستان‌ها ۳۰۰ میلیون کرون تا سال ۲۰۲۳ تخصیص داده شده است.

حکیم افشار، یک مغازه دار درکمون هانینگه درجنوب استکهلم، به بخش فارسی | دری رادیو سویدن، از کیفیت پائین درکودکستان ها، در حاشیه شهرها انتقاد می کند:

مکتب ها خوب است واما در کودکستان ها، بسیار توجه نمی شود.

دراین میان۶۰ میلیون کرون در بخش ارایه اطلاعات از جامعه برای پناهجویان هزینه می شود. هدف آن پناهجویان و افرادی است که اجازه اقامت دریافت کرده‌اند و در مکان‌های اداره مهاجرت سویدن زندگی می کنند. این شامل موارد مهم چون دموکراسی، حقوق و دیگر تعهدات و فرصت‌ها در جامعه نیز است. برابری جنسیتی، حقوق کودکان و جلوگیری ازخشونت‌ها در برابر آنان نیز، مشمول آن می‌شود.

دولت قصد دارد که به شورای پیشگیری از وقوع جرایم وظیفه توسعه پشتیبانی از چگونگی شناسایی ساختارهای اجتماعی موازی از جمله شبکه‌ها و ساختارهای قبیله‌ای را در سطح محلی و اقدامات متقابل علیه این ساختارها را بدهد.

حکیم افشار، از ناآرامی‌ها و فعالیت‌های برخی از گروه‌های جرمی نیز به شدت انتقاد می کند:

فکر می کنم که یک گروپ ۱۵ نفری گشت و گذار دارند و از نظر من این غیرنورمال است. اگر یکی آن را چیزی گفتی بالایت حمله می کنند. یک شب داخل دوکان آمدند و سگرت کشیدند، وقتی گفتیم که اجازه نیست، تفنگچه کشیدند.

دربخش بهبود محیط کار در مکتب‌ها، ۳۸۵ میلیون کرون  در سال ۲۰۲۱ ، ۴۲۰ میلیون کرون در سال ۲۰۲۲ و ۴۰۵ میلیون کرون در سال ۲۰۲۳ درنظر گرفته شده است.

سرمایه‌گذاری در بخش آموزش حرفه برای بزرگسالان نیز در سال ۲۰۲۱ به ۱ میلیارد کرون، افزایش می یابد. این آموزش‌ها شامل معاون پرستار، در بخش برق و رانندگی خواهد بود. با این همه، در بخش کمک هزینه‌های تخصیلی نیز ۴۴۴ میلیون کرون در نظر گرفته شده است.