پس از این تقلب در امتحان نظری رانندگی مورد پی‌گرد قضایی قرار می‌گیرد

0:59 min

از اول ماه مارچ امسال تقلب در امتحان نظری رانندگی قابل مجازات است. مجازات شامل جریمه نقدی و زندان حداکثر ۶ ماه. پیش از این طوری بود که در صوتی فردی دست به تقلب می‌زد از امتحان اخراج می‌شد اما به پلیس معرفی نمی‌شد.

در پایان ماه اگست نتیجه دادگاهی مردی در بلیکنگه در جنوب کشور آمد که متهم به تقلب در امتحان نظری رانندگی شده بود. این مرد با استفاده از تجهیزات غیر مجاز تلاش داشته به سوالات پاسخ دهد.

کریستینا هاگبری از اداره ترافیک می‌گوید که این اداره اقدامات را در دست دارد این فقط بخشی از آن است. او گفته است که امیدوار است چنین یک برخوردی بازدارنده باشد.

در گذشته فقط افرادی مورد پی‌گرد قانونی قرار می‌گرفتند که با جعل هویت بجای فرد دیگری در امتحان نظری رانندگی حاضر می‌شدند. اکنون مواردی چون تصویر برداری از سوالات و یا هر نوع تقلب اگر ثابت شود مورد مجازات خواهد بود.