کمون‌ها با بستن مکتب‌های که دچار تفکیک هستند، جلو این معضل را می‌گیرند

2:06 min

در ده سال اخیر ۶۰ کمون در تلاش برای مهار تفکیک تباری و اجتماعی در مکتب‌ها، اقدام به ساخت مکتب جدید و بستن مکتب‌های مشکل‌دار می‌کنند. در ادامه‌ی بررسی در مورد تفکیک اجتماعی و تباری در مکتب‌ها، رادیوی سویدن پرسش‌نامه‌ی را به کمون‌ها در سراسر کشور فرستاده است.

از جمله ۲۹۰ کمونی که این نامه را دریافت کرده‌اند ۲۳۴ کمون به آن پاسخ داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری کمون‌ها تلاش کرده اند اقداماتی را برای جلوگیری از تفکیک در مکتب‌ها انجام دهند.

در لینشاپنگ سیاستمداران محلی تصمیم گرفتند مکتب متوسطه خیگتورپ را ببندند و دانش‌آموزان را در چند مکتب پراکنده کنند. ایوا بگیلد، در مکتب خیگتورپ آموزگار است. او می‌گوید: مشخص است که شنیدن چنین یک خبری ناراحت کننده است. اما انگیزه این اقدام را نیز می‌دانم؛ اینکه دانش‌آموزان ما یکجا با آنهای که زبان مادری شان سویدنی است، نتیجه بهتر بگیرند.

در کمون بوروس، سال ۲۰۱۱ یک مکتب را به دلیل اینکه در آن تفکیک تباری و اجتماعی وجود داشت بستند. اما پس از این اقدام این معضل در این کمون همچنان در حال رشد است.

مسئول مکتب‌های ابتدایی در کمون بوروس، پر آرویدسون باور دارد که مکتب‌های خصوصی و اینکه شمار زیاد تازه‌واردان آمده اند، باعث شده که ترکیب دانش‌آموزان بهم بخورد. او می‌گوید این یک بحث بسیار پیچیده است. به ویژه می‌دانیم که اساساً این تفکیک در محلات و مناطق مسکونی وجود دارد که بر وضعیت مکتب‌ها اثر گذاشته است.