Skog

Orörd skadad skog viktig för mångfald

1:59 min

Avverkning av skog som skadats på ett naturligt sätt riskerar att göra ytterligare skada för skogens biodiversitet menar forskare.

Naturligt störda skogar är bland de mest hotade livsmiljöerna i världen. Det menar forskare från ett flertal länder som studerat hur avverkningen av skadad skog, så kallad "salvage logging" påverkar den biologiska mångfalden.

Grzegorz Mikusinski, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet, är en av författarna bakom studien.

– Man vet att en stor störning, även om den är naturlig, innebär en stor förändring i ekosystemet. Och sen lägger man till "salvage logging", att man avverkar skogen, och då blir det ytterligare en störning. Så vi menar då att det blir två störningar - den ena naturlig och sen den andra som är kopplad till mänsklig aktivitet - och då blir effekten väldigt hård på biodiversiteten.

Oftast avverkas skadade skogar av ekonomiska skäl. Men störningar som bränder, stormar och insektsangrepp är naturliga i skogslandskapet och en del organismer har anpassat sig till att kunna nyttja de miljöer och resurser som störningarna skapar. En brandskadad skog gynnar till exempel vedlevande svampar och insekter, och det i sin tur gynnar vissa fåglar som letar föda i döda eller döende träd, som hackspettar.

Forskarna ville därför undersöka hur stor andel av en skadad skog som bör lämnas orörd för att ge de här arterna utrymme och inte skada det naturliga ekosystemet.

I analysen ingår data om fåglar, insekter, växter och svampar från ett 20-tal olika studier om naturligt skadade skogar i Europa, Nordamerika, Asien och Australien - däribland den stora branden i Västmanland 2014.

Och slutsatsen är att i snitt bör 75 procent av arealen av en skadad skog borde lämnas orörd för att bevara omkring 90 procent av de arter som trivs bäst i den här typen av miljöer.

– Själva idén med studien var att på något sätt försöka ge ett slags referensvärde. Och då kan man göra en kalkyl, där man försöker se både på den ekonomiska sidan och den ekologiska sidan som innehåller biodiversitet, och ta ett beslut som bygger på kunskaper.

Studien är publicerad i Nature Communications.